Одељење за урбанизам

У Одељењу за урбанизам града Шапца обављају се послови који се односе на просторно и урбанистичко планирање у складу са Законом о планирању и изградњи. Такође се примењује и Закон о озакоњењу објеката. У оквиру Одељења за урбанизам градске управе града Шапца постоје две унутрашње организационе јединице, и то:

Одсек за обједињену процедуру
Одсек грађевинске инспекције

Начелник одељења је Јасмина Стевановић, дипл. простор. план.

Телефон: 015 / 345 -263

Емаил:jasmina.stevanovic@sabac.org

У Одељењу за урбанизам, Одсек грађевинске инспекције, градске управе града Шапца обављају се следећи послови:

 • инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинске дозволе издаје ово одељење
 • надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом
 • надзор над издатим грађевинским дозволама
 • доношење решења о бесправно изграђеним објектима
 • доношење решења о утврђивању и уклањању објеката склоних паду који доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине или угрожавају животну средину
 • покретање прекршајног и кривичног поступка против инвеститора и извођача радова због бесправно изведених објеката
 • надзор по поднетим пријавама радова
 • друге послове, у складу са законом.

Просторије одсека грађевинске инспекције смештене су у Господар Јевремовој улици број 6, на првом спрату.

Телефон: 015 / 364 – 127

Емаил:gradjevinska.inspekcija@sabac.org

Контролне листе грађевинске инспекције

План уклањања објеката по кварталима за 2016. годину:

План уклањања објеката по кварталима за 2017. годину:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Сагласност на план инспекцијског надзора за 2018. годину

У Одељењу за урбанизам, Одсек за обједињену процедуру, градске управе града Шапца обављају се следећи послови:

 • издавање локацијских услова,
 • издавање грађевинских дозвола,
 • издавање упоребних дозвола,
 • друге послове, у складу са законом.

Водич за издавање грађевинске дозволе

Просторије одсека за обједињену процедуру смештене су у Господар Јевремовој улици број 6, у просторијама на другом спрату.

Телефони: 015 / 345 – 263

Емаил: urbanizam@sabac.org

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

На следећем линку можете преузети водич за издавање грађевинске дозволе.

Водич за издавање грађевинске дозволе

 

Важна упутства:

Сајт за подршку електронском издавању грађевинских дозвола је www.gradjevinskedozvole.rs

У Одељењу за урбанизам, градске управе града Шапца обављају се послови везани за озакоњење објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 од 26.11.2015. године.)

 • Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.
 • Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта.
 • Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.
 • Предмет озакоњења је и објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, под условима прописаним овим законом.
 

Просторије Одељења за урбанизам који се бави пословима озакоњења објеката смештене су у Масариковој улици број 10.

Телефон: 015 / 350 – 816   Програм пописа за озакоњење објеката можете преузети на линку испод. Програм пописа за озакоњење објеката  

Сагласно чл. 35. Закона о озакоњењу објеката ( “ Сл. гласник РС “ бр. 96/15 ), објављујемо евиденцију о издатим решењима о озакоњењу:

2016. године

2017. године

     

Градску административну таксу или Накнаду по правилнику о накнадама уплаћивати на жиро- рачун број 840-742241843-03;

прималац: Буџет града Шапца;

позив на број: 97, 92-099;

сврха дознаке: Градска административна такса (видети Тарифник о таксама и накнадама)


 

Републичку административну таксу уплаћивати на жиро-рачун број 840-742221843-57;

прималац: Буџет Републике Србије;

позив на број: 97, 92-099;

сврха дознаке: Републичка административна такса


 

Накнаде за Централну евиденцију обједињених процедура уплаћивати на жиро-рачун број 840-29770845-52;

прималац: Агенција за привредне регистре,

позив на број: Позив на број нуди централни информациони систем Агенције за привредне регистре приликом подношења захтева;

сврха дознаке: уплата за ЦЕОП


 

Материјал за преузимање:

 

Грaдсka упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 3 и 4 Зakoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), oбjaвљуje:

 • Закључке о одбацивању локацијских услова
 • Закључке о одбацивању грађевинских дозвола
 • Закључке о одбацивању употребних дозвола
 • Закључке о одбацивањурешења по чл. 145 Закона о планирању и изградњи
 • итд

Начелник одељења: Јасмина Стевановић, дипл. простор. план.

Емаил:jasmina.stevanovic@sabac.org


Просторије одсека за обједињену процедуру смештене су у Господар Јевремовој улици број 6, други спрат.

Телефони: 015 / 345 – 263

Емаил:urbanizam@sabac.org


Просторије одсека грађевинске инспекције смештене су у Господар Јевремовој улици број 6, први спрат.

Телефон: 015 / 364 – 127

Емаил:gradjevinska.inspekcija@sabac.org


Просторије одсека за урбанизам и грађевинарство (ОЗАКОЊЕЊЕ) смештене су у Масариковој улици број 10.

Телефон: 015 / 350 – 816

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.