Одељење локалне пореске администрације

Одељење  локалне пореске администрације обавља следеће послове:

Пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава обвезника локалних јавних прихода, доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује, евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, канцеларијске пореске контроле, односно проверe тачности, потпуности и усклађености података из пореских пријава са законом, теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе од стране пореских обвезника, поступање по информацији о пореском обвезнику и његовом пореском задужењу инициран од стране трећег лица, обезбеђење наплате пореске обавезе, редовне наплате пореза, принудне наплате пореза, одлагање плаћања пореског дуга,  подношење предлога  у вези  стечајног поступка над пореским обвезником, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка, поступање првостепеног органа по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, давање информација из пореских евиденција другим државним органима, издавање уверења о подацима из пореског књиговодства и друге послове из делокруга рада Одељења.

Одељење се састоји из два одсека: Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање и Одсек за утврђивањe и контролу локалних изворних јавних прихода.

Мејл: lpasabac@sabac.org

Начелник одељења: Снежана Жикић, 015/364-156, snezana.zikic@sabac.org

Шеф одеска  за утврђивање и контролу локалних изворних јавних прихода: Данијела Катић, 015/364-158, danijela.mirkovic@sabac.org

Пореска уверења: 015/364-105

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.