Одељење за финансије

Одељење за финансије организовано је у три одсека, у оквиру којих се обављају следећи послови:

 1. Израда Упутства за припрему Одлуке о буџету града
 2. Израда Нацрта Одлуке о буџету града
 3. Организовање јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету града
 4. Израда Предлога Одлуке о буџету града
 5. Израда Упутства за припрему Одлуке о допунском буџету града (Ребаланс)
 6. Израда Нацрта Одлуке о допунском буџету града (Ребаланс)
 7. Израда Предлога Одлуке о допунском буџету града (Ребаланс)
 8. Утврђивање квота за извршење буџета
 9. Израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета
 10. Промена и преусмеравање апропријација буџета
 11. Припрема предлога решења о одобравању текуће и сталне буџетске резерве
 12. Израда Нацрта Завршног рачуна буџета града
 13. Израда Нацрта консолидованог Завршног рачуна буџета града
 14. Израда месечних, тромесечних и годишњих извештаја за Министарства
 1. Отварање динарских и девизних подрачуна
 2. Затварање динарских и девизних подрачуна
 3. Ликвидатура
 4. Управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама
 5. Пласирање слободних новчаних средстава
 1. Обрачун зарада
 2. Обрачун дневница
 3. Обрачун путних трошкова
 4. Обрачун солидарне помоћи запосленима
 5. Обрачун јубиларних награда запосленима
 6. Обрачун боловања
 7. Благајничко пословање
 8. Вођење помоћне евиденције основних средстава
 9. Попис имовине и обавеза
 10. Вођење главне књиге буџета.

            У саставу Одсека за буџет формирана је Група за јавне набавке, која обавља послове из свог делокруга и то:

 1. Истраживања тржишта за потребе планирања набавки
 2. Припрема и израда плана набавки
 3. Спровођење заједничких јавних набавки са осталим буџетским корисницима, по овлашћењу других буџетских корисника и спровођење јавних набавки за сопствене потребе
 4. Послови објављивања докумената на порталу јавних набавки и интернет страницу у складу са Законом о јавним набавкама
 5. Пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава града
 6. Припрема и израда кварталних извештаја о поступцима јавних набавки и закљученим Уговорима о јавним набавкама и достављање истих Управи за јавне набавке
 7. Вођење посебне евиденције о набавкама на које се Закон не примењује
 8. Припрема и састављање Уговора о јавним набавкама
 9. Праћење реализације закључених Уговора о јавним набавкама у Градској управи.

            Одељење за финансије обавља и планско-аналитичке и имовинско-правне послове.

KOНТАКТ ОСОБЕ:

-НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

МАРИЈАНА КОСТАДИНОВИЋ

ТЕЛ:015/346-229

 

-ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

СЛАВИЦА БОГДАНОВИЋ

ТЕЛ:015/364-151

 

-ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ

ТЕЛ:015/364-151

 

-ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

АЛЕКСАНДАР МИЈАТОВИЋ

ТЕЛ:015/364-147

 

-ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ

ЗОРКА ЧОЛИЋ

ТЕЛ:015/364-148

 

-ИМОВИНСКО-ПРАВНА СЛУЖБА

ВЕСНА ЖИВАНОВИЋ

ТЕЛ:015/364-167