Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности чине две организационе јединице:
• Одсек за образовање, културу и спорт (канцеларије 22, 24, 25)
• Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту (канцеларије 20, 24, 26, )
Одељење за друштвене делатности смештено је на I спрату Градске управе града Шапца.

Одсек за образовање, културу и спорт, обавља послове из делокруга Градске управе града Шапца у наведеним и блиским областима, као и поверене послове надлежних министарстава. Запослени у одсеку припремају стратешка документа, врше систематизацију података, спроводе јавне конкурсе, учествују у раду актива директора установа и институција из своје надлежности, врше коресподенцију са странкама и обављају друге послове по налогу начелника.

Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту учествује у изради докумената из наведених области, сарађују са установама здравствене и социјалне заштите, као и другим установама и организацијама, обавља поверене послове надлежних министарстава, бави се питањем родне равноправности, спроводи јавне градске конкурсе који се баве овим питањима, обавља и друге послове по налогу начелника.

Како Поднети Захтев За Категоризацију Објеката За Смештај Туриста У Домаћој Радиности?

У складу са чланом 68 Закона о туризму (,,Сл. гласник РС“, бр 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012, 84/2015) и члана 44 Одлуке о организацији Градске управе града Шапца, образована је Комисија за категоризацију објеката за смештај туриста у домаћој радиности (број Решења 110-180/2015-16 од 17.11.2015. године). За председника Комисије именован је Дејан Живановић, мастер историчар, испред Градске управе града Шапца, Мирјана Станковић, дипломирани туризмолог и Тамара Пејић, дипломирани туризмолог, испред Туристичке организације града Шапца.
Подношење Захтева за категоризацију објеката за смештај туриста у домаћој радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, подноси се на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца (Господар Јевремова бр. 6, Шабац). Захтев за категоризацију треба да садржи попуњене следеће образце;

За сеоско туристичко домаћинство:

Захтев за одређивање категорије

Изјава о испуњености стандарда

Изјава о испуњености минимално техничких услова

Санитарна изјава

За апартман:

Захтев за одређивање категорије

Изјава о испуњености стандарда

Изјава о испуњености минимално техничких услова

Санитарна изјава

За кућу:

Захтев за одређивање категорије

Изјава о испуњености стандарда

Изјава о испуњености минимално техничких услова

Санитарна изјава

За собу:

Захтев за одређивање категорије

Изјава о испуњености стандарда

Изјава о испуњености минимално техничких услова

Санитарна изјава

Плаћање републичких такси за подношење Захтева и израду Решења, обавља се попуњавањем уплатница према приложеном упуству;

Администартивна такса за подношење Захтева

Уплатилац:име и презиме, улица, број, град

Сврха уплате:администартивна такса за подношење Захтева

Прималац:Буџет Републике Србије

Износ:320, 00 динара

Рачун примаоца:840-742221843-57

Модел:97

Позив на број:92-099 (Град Шабац)

Административна такса за израду Решења

Уплатилац:име и презиме, улица, број, град

Сврха уплате:административна таксе за израду Решења

Прималац:Буџет Републике Србије

Износ:550, 00 динара

Рачун примаоца:840-742221843-57

Модел:97

Позив на број:92-099 (Град Шабац)

Све неопходне информације можете добити и лично, у Одељењу за друштвене делатности и привреду Градске управе града Шапца (канцеларија бр. 24, први спрат Градске управе) или путем телефона 015/364-118.

БОРАВИШНА ТАКСА

Одлука града Шапца о боравишној такси

Одлука о боравишној такси (важећа).pdf

Све информације у вези са начином уплате боравишне таксе, можете добити на број телефона 015/364-154.

Градска управа града Шапца
Одељење за друштвене делатности
Господар Јевремова број 6, 15000 Шабац
Начелник Одељења
Татјана Марковић
Тел: 015/364-116
email: tanja.markovic@sabac.org
И спрат, канцеларија број 23

Одсек за образовање, културу и спорт

Шеф одсека – Славица Шобић, просветни инспектор, канцеларија бр. 22 / тел.015-364-115 /
email:sobic.slavica@sabac.org
Јелена Ристић- сарадник за послове образовања, канцеларија бр. 22 / тел.015-364-115 /
email:jelena.popovic@sabac.org
Дејан Живановић – сарадник за послове културе и информисања, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-
118 /email:dejan.zivanovic@sabac.org

Иван Ћосић – сарадник за послове спорта, канцеларија бр. 25 / тел.015-364-119 /
email cosicis@gmail.com
Ивица Коларић – сарадник за инвестиције, канцеларија бр. 25 / тел.015-364-119 /
email:ivica.kolaric@sabac.org

Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Шеф одсека – Драгана Милосављевић, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-118 /
email:dragana.milosavljevic@sabac.org
Душко Ракић, сарадник за родитељски додатак, дечји додатак и породиљско боловање,
канцеларија бр. 20 / тел.015-364-114 / email:dusko.rakic@sabac.org
Вања Марковић, виши референт за родитељски додатак, канцеларија бр. 20 / тел.015-364-114 /
email:vanjavanjcimarkovic@gmail.com
Душанка Рафаиловић, референт за борачко-инвалидску заштиту и координатор за ромска питања
канцеларија бр. 26 / тел.015-364-120 /email:dusanka.rafailovic@sabac.org
Маријана Јевтић, повереник за избеглице, канцеларија бр. 26 / тел.015-364-120 /
email:marijana.jevtic@sabac.org
Питања бесплатног превоза за ученике основних и средњих школа, канцеларија бр. 26 / тел.015-
364-120 / email:milica.gacic@sabac.org
Питања енергетски угроженог купца, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-118
email:biljana.jokovic@sabac.org

Одсек за образовање, културу и спорт

Испод постојећег текста на сајту треба да стоје следећи подаци:
Шеф одсека – Славица Шобић, просветни инспектор, канцеларија бр. 22 / тел.015-364-115 /
email:sobic.slavica@sabac.org
Јелена Ристић- сарадник за послове образовања, канцеларија бр. 22 / тел.015-364-115 /
email:jelena.popovic@sabac.org
Дејан Живановић – сарадник за послове културе и информисања, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-
118 /email:dejan.zivanovic@sabac.org
Иван Ћосић – сарадник за послове спорта, канцеларија бр. 25 / тел.015-364-119 /
email cosicis@gmail.com
Ивица Коларић – сарадник за инвестиције, канцеларија бр. 25 / тел.015-364-119 /
email:ivica.kolaric@sabac.org

Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Испод постојећег текста на сајту следећи подаци да се додају:
Шеф одсека – Драгана Милосављевић, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-118 /
email:dragana.milosavljevic@sabac.org
Душко Ракић, сарадник за родитељски додатак, дечји додатак и породиљско боловање,
канцеларија бр. 20 / тел.015-364-114 / email:dusko.rakic@sabac.org
Вања Марковић, виши референт за родитељски додатак, канцеларија бр. 20 / тел.015-364-114 /
email:vanjavanjcimarkovic@gmail.com
Душанка Рафаиловић, референт за борачко-инвалидску заштиту и координатор за ромска питања
канцеларија бр. 26 / тел.015-364-120 /email:dusanka.rafailovic@sabac.org

Маријана Јевтић, повереник за избеглице, канцеларија бр. 26 / тел.015-364-120 /
email:marijana.jevtic@sabac.org
Питања бесплатног превоза за ученике, канцеларија бр. 26 / тел.015-364-120 /
email:milica.gacic@sabac.org
Питања енергетски угроженог купца, канцеларија бр. 24 / тел.015-364-118
email:biljana.jokovic@sabac.org

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.