Одељење за општу управу

Одељење за општу управу обавља послове који се односе на:

спровођење прописа о Локалној самоуправи и унапређење
организације рада Градске управе, праћење законитости, ефикасности
и ажурности рада Градске управе, пружање правне помоћи грађанима,
послове писарнице, вођење бирачког списка града Шапца, вођење
матичннх књига и књига држављана и издавање извода, односно
уверења из ових књига, издавање уверења о подацима о којима се
води службена евиденција, послове грађанских стања (накнадни
уписи у матичне књиге и исправљање грешака у матичним књигама и
књигама држављана, промена личног имена и др.),

Одсек за управу и грађанска стања

ШЕФ ОДСЕКА
Светомир Вешић
канцеларија број 30, први спрат
тел: 015/364-124
е-mail: svetomir.vesic@sabac.org

– Матична служба, сала број 2, приземље

тел: 015/364-110, 015/364-111, 015/364-112
е-mail:maticnasluzbasabac@gmail.com
е-mail:maticnasluzbasabac@sabac.org

– Јединствен бирачки списак
канцеларија број 34, први спрат
тел: 015/364-129
проверу уписа у јединствен бирачки списак можете извршити ОВДЕ.

Одсек за управу и грађанска стања води управни поступак,
припрема решења и закључке у управним стварима којима се решава
о упису у матичне књиге, књиге држављана, као и о променама и
исправкама у овим књигама.Обавља послове вођења матичних књига
рођених, венчаних и умрлих и књиге држављана за град Шабац,
уписивање чињеница о рођењу, браку, смрти и других чињеница
предвиђених законом, као и промена у вези са овим чињеницама у
матичним књигама, издаје изводе и уверења из истих, води дупликат
матичних књига

Води бирачки списак за подручје града Шапца, припрема
предлоге решења о упису, исправци, или брисању из бирачког списка,
припрема изводе из бирачког списка, редовно ажурира бирачки
списак у сарадњи са органима и службама које воде одговарајућу
евиденцију.

Одсек за послове писарнице, архиве и јединственог шалтера
ШЕФ ОДСЕКА
Вера Пантелић
канцеларија број 27, први спрат
тел: 015/364-121
е-mail: vera.pantelic@sabac.org
– Писарница, сала број 1, приземље
тел: 015/364-107
– Јединствени шалтер
тел: 015/364-101
е-mail:jedinstvenisalter@sabac.org
кретање предмета можете пратити ОВДЕ

Обавља послове пријема поднесака који су упућени Градској
управи и органима града, врши административно-техничку обраду
података, експедује пошту, врши одабирање архивске грађе и
излучивање безвредног регистратурског материјала и предају
архивске грађе, стара се о чувању, коришћењу и заштити архивске
грађе, стара се о спровођењу прописа о канцеларијском пословању.

ШЕФ ОДСЕКА
Борјана Макевић
канцеларија број 29, први спрат
тел: 015/364-123
е-mail: borjanamakevic@gmail.com
– Месне заједнице
Списак месних заједница

МАПА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
– Месне канцеларије
Распоред рада месних канцеларија
e-mail адресе месних канцеларија
Одсек за месне канцеларије и месне заједнице
У оквиру Одсека за месне канцеларије и месне заједнице, при
Одељењу за општу управу, за обављање одређених послова из
надлежности Градске управе образoване су месне канцеларије:

Месне заједнице

Распоред рада матичних подручја

Маил адресе

Заказивање венчања обавља се у Градској управи града Шапца,
ул.Господар Јевремова број 6, Сала број 2, у просторијама Матичне
службе.
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона:
015/364-112
015/364-124
путем e-mail адресе :
maticnasluzbasabac@sabac.org

maticnasluzbasabac@gmail.com
jedinstvenisalter@sabac.org
Водич за венчање можете преузети ОВДЕ

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике
Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним
настањењем у Републици Србије и другом лицу које има право на
бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном
међународном уговору, ако:
1. испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну
помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или
корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује
финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове
породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен
овим законима;
2. не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну
помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из
сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да
постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији
додатак.
Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица не сматра
се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће
поступак заштите од насиља у породици или други поступак заштите.
Приходи и имовина лица против којег се покреће поступак заштите не
утичу на право тражиоца да оствари право на бесплатну правну
помоћ, ако он испуњава прописане услове.
Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном
држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом
лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону
или потврђеном међународном уговору бесплатна правна помоћ може
да се пружи и ако је реч о:
1. детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на
закону одлучује у поступку пред судом, другим државним
органом односно органом јавне власти;
2. здравственој установи или заштитна мера обавезног
психијатријског лечења;
3. лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног
лишења или враћања пословне способности;
4. лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;

5. лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног
или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине
људима;
6. лицу које тражи азил у Републици Србији;
7. избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно
расељеном лицу
8. особи са инвалидитетом;
9. детету које је заштићено услугом смештаја у систему
социјалне заштите;
10. деци и младима којима је престала услуга социјалног
смештаја до навршене 26 године живота;
11. одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка
смештена у установу социјалне заштите;
12. лицу које остварује право на утврђивање времена и места
рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;
13. лицу које је погођено поступком принудног исељења и
пресељења у складу са законом којим се уређује становање.
Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета,
састављања поднесака, заступања и одбране.
Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за
пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у:
1. привредним споровима;
2. поступку регистрације правних лица;
3. поступку накнаде штете за повреду части и угледа;
4. поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није
запрећена казна затвора;
5. поступку у коме би вредност спора била у очигледној и
значајној несразмери с трошковима поступка;
6. поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне
помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања
не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су
она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим
обичајима;
7. случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби
право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.
Пружалац није дужан да пружи бесплатну правну помоћ кориснику:
1. који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим
исходом или успехом у поступку;
2. који се према пружаоцу не понаша у границама закона;

3. ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или
лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код
пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба
интереса;
4. ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно овом
закону.
Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се Градској
управи града Шапца на Јединственом шалтеру, сала 1, приземље.
Захтев се подноси на обрасцу који је објављен на званичној интернет
презентацији града Шапца и то путем поште, непосредно на
Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или се подноси
усмено на записник пред службеником Градске управе града Шапца.
Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника
или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев
прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно
пуномоћје.
На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.
У Градској управи града Шапца, бесплатну правну помоћ пружа
Стручни тим за бесплатну правну помоћ који чине:
– Младен Кузмановић, дипломирани правник;
– Светомир Вешић, дипломирани правник;
– Борјана Макевић, дипломирани правник.
Контакт телефон: 015/364-123; 015/364-124.
Е-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org.

Одељење за општу управу у оквиру своје
надлежности, примењује следеће прописе:
1. Закон о државној управи
(“Сл. гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 47/18,30/18- и др. закон)

2. Закон о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18 и др. закони)

3. Закон о општем управном поступку
(“Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)

4. Закон о печату државних и других органа
(“Сл. гласник РС” бр. 101/2007)

5. Закон о избору народних посланика
(“Сл гласник РС” бр. 35/00, 57/03, 75/2003 – испр. др. закона,
18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС,
36/2011 , 104/2009 – др. закон,12/2020 и 68/2020)

6. Закон о локалним изборима
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20)

7. Закон о матичним књигама
(“Сл. гласник РС” бр. 20/09 , 145/14 и 47/18)

8. Закон о држављанству РС
(“Сл. гласник РС” бр. 135/04 , 90/07 и 24/18)

9. Закон о јавном бележништву
(“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон,
93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015)

10. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа
(“Сл. гласник РС” бр. 93/14 , 22/15и 87/18)

11. Породични закон
(“Сл. гласник РС” бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015)

12. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја
(“Сл. гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

13. Закон о заштити података о личности
(“Сл. гласник РС” бр. 87/2018)

14. Закон о електронској управи
(“Сл. гласник РС” бр. 27/2018)

15 .Закон о планском систему
(“Сл. гласник РС” бр. 30/2018)

16. Закон о бесплатној правној помоћи
(“Сл. гласник РС” бр. 87/2018)

17. Закон о јединственом бирачком списку
(“Сл. гласник РС” бр. 104/2009 и 99/2011)

18. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању
(“Сл. гласник РС” бр. 94/2017)

19. Закон о информационој безбедности
(“Сл. гласник РС” бр. 86/2016, 94/2017 и 77/2019)

20. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
(“Сл. гласник РС” бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016)

21. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа
државне управе
(“Сл. гласник РС” бр. 44/10 и 42/17)

22. Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања
(“Сл. гласник РС” бр. 44/93)

23. Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о
којима се води службена евиденција
(“Сл. гласник РС” бр. 56/2017)

24. Уредба о оцењивању службеника
(“Сл. гласник РС” бр. 2/2019)

25. Статут града Шапца
(“Сл. лист града Шапца” бр. 5/2019)

26. Одлука о организацији Градске управе града Шапца
(“Сл. лист града Шапца” бр.23/17)

27. Одлука о утврђивању граница месних заједница на подручју општине
(“Сл. лист општине Шабац” бр. 12/66 и 13/79)

28. Одлука о матичним подручјима на територији града Шапца
(“Сл. гласник РС” бр. 101/16 и “Службени лист града Шапца” бр. 33/16)

29. Одлука о месним заједницама
(“Сл. лист града Шапца” бр. 4/16)

30. Одлука о локалним административним таксама
(“Сл. лист града Шапца” бр. 23/17,11/19)

31. Одлука о локалним комуналним таксама
(“Сл. лист града Шапца” бр. 31/12,10/13, 17/13, 1/14, 33/16, 5/17, 9/17, 21/17, 27/18)

32. Одлука о праву приградских и сеоских месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава
(“Сл. лист града Шапца” бр. 12/17)

33. Одлука о изменама и допунама одлуке о праву приградских и
сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових и других средстава
(“Сл. лист града Шапца” бр. 4/18,16/18,24/19)

34. Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну
књигу рођених, обрасцима за вођење евиденције о решењима о
стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о
држављанству
(“Сл. гласник РС” бр.22/05; 84/05, 121/07,69/10,55/17 и 82/18)

35. Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
(“Сл. гласник РС” бр. 15/10, 102/11-исправка и 103/18)

36. Правилник о условима и начину уступања на коришћење просторија Градске куће у Шапцу,
у ул. Војводе Мишића бр. 11
(110-101/15-13 од 26.06.2015,године)

37. Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају,обрађују и уступају,
односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
из регистра у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку
(“Сл. гласник РС” бр. 57/2019)

38. Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења
детета у здравственој установи
(“Сл. гласник РС” бр. 25/11, 9/16, 16/16, 36/16 и 103/18)

39. Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
(“Сл. гласник РС” бр. 25/11 и 103/18)

40. Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се
умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару
(“Сл. гласник РС” бр. 117/12)

41. Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
(“Сл. гласник РС” бр. 15/10 и 102/11-исправке)

42. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националних мањина
(“Сл. гласник РС” бр. 61/18)

43. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе
(“Сл. гласник РС” бр. 10/93, 14/93 – испр., 67/2016 и 3/2017)

44. Упутство за спровођење закона о јединственом бирачком списку
(“Сл. гласник РС” бр. 15 / 2012, 88 /2018 и 67 / 2020)

45. Упутство о начину ажурирања бирачких спискова
(“Сл. гласник РС” бр. 42/00 и 118/03)

46. Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(“Сл. гласник РС” бр. 93/2018)

47. Упутство о електронском канцеларијском пословању
(“Сл. гласник РС” бр. 102/10)

Градска управа Града Шапца
Одељење за општу управу
Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 6
e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Шеф Одсека за управу и грађанска стања
Светомир Вешић
канцеларија број 30, први спрат
тел: 015/364-124
е-mail: svetomir.vesic@sabac.org

– Матична служба, сала број 2, приземље
тел: 015/364-110, 015/364-111, 015/364-112
е-mail:maticnasluzbasabac@gmail.com
е-mail:maticnasluzbasabac@sabac.org
Шеф Одсека уа послове писарнице, архиве и јединственог
шалтера
Вера Пантелић
канцеларија број 27, први спрат
тел: 015/364-121
е-mail: vera.pantelic@sabac.org

– Писарница, сала број 1, приземље
тел: 015/364-107
– Јединствени шалтер
тел: 015/364-101
е-mail:jedinstvenisalter@sabac.org
– Јединствен бирачки списак
канцеларија број 34, први спрат
тел: 015/364-129
e-mail: birackispisaksabac@gmail.com

Шеф Одсека за месне канцеларије и месне заједнице
Борјана Макевић
канцеларија број 29, први спрат
тел: 015/364-123
е-mail: borjanamakevic@gmail.com

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.