Обрасци

obrasci

Обрасци


Одељење за урбанизам

OзУ – 1. Захтев за издавање информације о локацији

OзУ – 2. Захтев за уверење о времену изградње објекта

OзУ – 3. Захтев за издавање потврде о издатој грађевинској – употребној дозволи

OзУ – 4. Захтев за потврђивање пројекта парцелације-препарцелације

OзУ – 5. Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

OзУ – 6. Захтев за давање података о току поступка озакоњења

OзУ – 7. Обавештење о постојању нелегалног објекта који није пописан од стране грађевинске инспекције

OзУ – 8. Захтев за озакоњење објеката који су у поступку легализације објекта добили грађевинску дозволу

OзУ – 9. Захтев за издавање потврде да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, …

OзУ – 10. Захтев за издавање сагласности да је грађевинска парцела у складу са условима утврђеним у планском документу,…

OзУ – 11. Захтев за уверење да се грађевинска парцела сада налази у грађевинском рејону

OзУ – 12. Захтев за обавештење да се грађевинска парцела пре 15.7.1992. године налазила у грађевинском рејону

OзУ – 13. Захтев за уверење о посебним деловима објекта (етажирање)

OзУ – 14. Пријава грађевинској инспекцији

OзУ – 15. Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду по службеној дужности

OзУ – 15. Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду по службеној дужности-1

OзУ – 15. Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду по службеној дужности-2

OзУ – 16. Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду по захтеву странке

OзУ – 17. Захтев за разгледање и преписивање списа предмета

Одељење за општу управу

OзОУ – 1. Основни упис у МКР

OзОУ – 2. Упис у МКР промена у личном статусу грађана

OзОУ – 3. Упис у МКР на основу исправе иностраног органа

OзОУ – 4. Упис у матичну књигу венчаних

OзОУ – 5. Уверење о способности за ступање у брак

OзОУ – 6. Упис у МКВ на основу исправе иностраног органа

OзОУ – 7. Основни упис у МКУ

OзОУ – 8. Упис у МКУ промена у личном статусу грађана

OзОУ – 9. Упис у МКУ на основу исправе иностраног органа

OзОУ – 10. Увид у матичне књиге и књигу држављана

OзОУ – 11. Упис лица у јединствени бирачки списак

OзОУ – 12. Упис промена података у ЈБС

OзОУ – 13. Издавање потврде о бирачком праву

OзОУ – 14. Издавање извода из МК

OзОУ – 15. Издавање извода из МК намењених иностранству

OзОУ – 16. Издавање уверења из матичних књига

OзОУ – 17. Уверење о чињеницама – службена евиденција

OзОУ – 18. Уверење или друга исправа о чињеницама о којима се не води сл евиденција

OзОУ – 19. Уверење о држављанству

OзОУ – 20. Признавање очинства

OзОУ – 21. Одређивање личног имена детета и уписивање у МКР

OзОУ – 22. Промена личног имена

OзОУ – 23. Састављање записника о враћању презимена после развода брака

OзОУ – 24. Исправка грешке у матичним књигама

OзОУ – 25. Уверење о издржавању намењено за употребу у иностранству

OзОУ – 26. Изјава о породичном стању (за иностранство)

OзОУ – 27. Разгледање и преписивање списа предмета

OзОУ – 28. Пружање правне помоћи

OзОУ – 29. Захтев за закључење брака ван службене просторије

OзОУ – 30. Захтев за промену презимена детета

OзОУ – 31. Накнадни упис у матичну књигу рођених

OзОУ – 32. Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Одељење за друштвене делатности

Besplatan boravak dece iz materijalno ugrozeni h porodica, dece bez roditeljskog staranja

Besplatna i povlašćena vožnja RVI, MVI i CIR

Borački dodatak

Dodatak za negu i pomoć RVI, MVI i CIR

Dodatak za negu korisnika MNP

Ishrana i smeštaj za vreme putovanja i boravka

Izdavanje duplikata legitimacije IRL

Izdavanje potvrde iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom

Jednokratna novcana pomoc izbegl ih i interno raseljenih lica

Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugroz ene porodice i izbegla i raseljena lica

Naknada pogrebnih troškova posle smrti korisnika MNP

Naknada troskova prevoza za ucenike o snovnih škola udaljenih 4km i više

Naknada troskova sahrane umrlog nosioca Partizanske spomenice

Naknada troškova sahrane za izbegla lica

Naknada trotkova boravka u predtkolskoj ustanovi

Naknada za vreme nezaposlenosti

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Ortopedska i druga pomagala RVI, MVI

Ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

Pomoć porodici u slučaju smrti RVI

Porodična invalidnina posle smrti RVI i palog borca

Porodični dodatak

Povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida

Prestanak statusa izbeglog lica

Priznavanje prava na ortopedski dodatak

Priznavanje svojstva RVI, MVI i CIR

Promena podataka u legitimaciji raseljenog lica

Pruzanje dodatne obrazovne, zdravstvene i li socijalne podrtke detetu i uceniku

Sticanje statusa EUK zbog zdravstvenog stanja

Sticanje statusa EUK

Uvećana porodična invalidnina po palom borcu

Uverenje o cinjenicama sluzbene evid encije boračko-invalidske zattite

Uverenje o prosečnim primanjima (stipendije, dom)

Zahtev za MNP za nezaposlene RVI od V do X grupe

Zahtev za MNP

Zahtev za naknadu troskova prevo za za učenike osnovnih škola

Zahtev za naknadu troskova prevo za za učenike srednjih škola

zahtev za NPL

Zahtev za obezbedjivanje prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohadjanja pripremnog predskolskog programa

Zahtev za povećanje MNP po osnovu samohranosti

Zahtev za prevoza, smestaja i ishrane

Zahtev za ucenike osnovnih skola koji pohadjaju skolu na teritoriji druge opstine

Одељење комуналне милиције

Образац за пријаве

Одељење локалне пореске администрације

ЛПА-1.Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину -Образац ППИ-2

ЛПА-2.1. Прилог-1 из Образац ППИ-1

ЛПА-2.2. Подприлогг из Прилог-1

ЛПА-2.3. Прилог-2 уз Образац ППИ-1

ЛПА-2.Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину -Образац ППИ-1

ЛПА-3. Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

ЛПА-4.Захтев за коришћење више или погрешно плаћеног пореза односно споредних пореских давања за намирење доспелих обавеза по другом основу, путем прекњижавања

ЛПА-5.Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јанвих прихода правном-физичком лицу

ЛПА-6.Захтев за издавање пореског уверења правном-физичком лицу

ЛПА-7.Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу ЈЛС

ЛПА-8. Захтев за преглед стања пореског дуга

ЛПА-9.Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате

ЛПА-10. Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања

ЛПА-11. Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе

ЛПА-12. Захтев за отпис плаћања дугованог пореза

ЛПА-13. Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

ЛПА-14. Захтев за усаглашавање стања дуговања

Одељење за пољопривреду

ОзП – 1 Захтев за утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште

ОзП-2 Захтев за издавање Уверења о претрпљеној штети и процени штете од елементарних и других непогода

ОзП-3 Захтев за Потврду да подносилац захтева није корисник подстицајних средстава града Шапца за предметну инвестицију

Одељење за инспекцијске и комуналне послове

ОИКСП Захтев за давање сагласности студија затеченог стања утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за давање сагласности Стамбене комисије

ОИКСП Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за давање сагласности за обнављање Уговора о закупу стана

ОИКСП Захтев за одређивање назива улица

ОИКСП Захтев за издавање одобрења за ископавање и преношење посмртних остатака

OИКСП Захтев за одобрење за постављање тенде, надстрешнице, рекламног паноа, клима

OИКСП Захтев за одобрење за постављање покретног рекламног паноа за локале у пасажу

OИКСП Захтев за издавање одобрења зa постављање светлеће рекламе

OИКСП Захтев за заузеће површине јавне намене баште, кокице, сладолед, цвеће, бостан

ОИКСП Пријава за регистрацију стамбене заједнице

ОИКСП Пријава за регистрацију промене података о управнику односно професионалном управнику

ОИКСП Пријава за регистрацију промене података и докумената о стамбеној заједници

ОИКСП Пријава за регистрацију брисања података и докумената о стамбеној заједници

ОИКСП Захтев ревизија интегрисане дозволе

ОИКСП Захтев одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за улазак у пешачку зону због снабдевања

ОИКСП Захтев за улазак у зону забрањену за кретање теретних возила преко 3т носивости

ОИКСП Захтев за улазак станара у Пешачку зону

ОИКСП Захтев за улазак на Трг шабачких жртава

ОИКСП- Захтев за стављање на листу чекања за слободно место за обављање такси превоза

ОИКСП Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градско приградском превозу путника

ОИКСП Захтев за потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом

ОИКСП Захтев за одучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

ОИКСП Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за одређивање ажуриране студије о процени утицаја на животну средину

ОИКСП Захтев за одобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу

ОИКСП Захтев за исељај из стана или заједничке просторије стамбене зграде

ОИКСП Захтев за издавање уверења потврде о регистрованој стамбеној заједноци

ОИКСП Захтев за издавање уверења о називу промени назива насеља улица и тргова

ОИКСП Захтев за издавање сагласности за постављање рекламног паноа на такси возилу

ОИКСП Захтев за издавање одобрења за раскопавање површине јавне намене

ОИКСП Захтев за издавање интегрисане дозволе

ОИКСП Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама

ОИКСП Захтев за издавање дозволе за управљање неопасним и инертним отпадом

ОИКСП Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађивања

ОИКСП Захтев за заузеће јавне површине – грађевинска скела

ОИКСП Захтев за закључење Уговора о закупу стана

ОИКСП Захтев за закључење Уговора о закупу стана као носилац станарског права

ОИКСП Захтев за доношење решења одобравања обављања послова такси возача града Шапца

ОИКСП Захтев за доношење решења о прегледу такси возила

ОИКСП Захтев за доношење решења којим се одобрава обављање такси превоза