Одељење за скупштинске и заједничке послове

Одељење за скупштинске и заједничке послове врши стручне и организационе послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће, као и послове пројектовања, развоја, имплементације и одржавања информационих система и остале послове којима се обезбеђују услови за рад Градске управе и органа Града.

Одељење за скупштинске и заједничке послове чине две организационе целине:

  • Одсек за скупштинске  и заједниче послове послове
  • Одсек за информатику

Одсек за скупштинске  и заједниче послове послове врши стручне и организационе послове за Скупштину града, градоначелника и Градско веће, који се односе на: израду нормативних аката, припрему и одржавање седница Скупштине града, Градског већа и њихових тела, обраду материјала са седница, припрему материјала за градоначелника, објављивање аката органа Града, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду органа Града, уређивање и издавање службеног листа Града, представке и притужбе грађана и пријем странака, предводилачке послове као и послове којима се обезбеђују услови за рад Градске управе и органа Града, као што су: коришћење и одржавање зграда и службених просторија, превоз моторним возилима у службене сврхе и њихово одржавање, одржавање хигијене, физичко – техничко обезбеђење, дактилографски послови, курирски послови, послови телефонске централе, умножавање писаних материјала, послови противпожарне заштите, послови безбедности и здравља на раду, послови у вези са радним односима изабраних, именованих и постављених лица и запослених у Градској управи и органима града и други слични послови у складу са законом.

Одсек за информатику врши послове пројектовања, развоја, имплементације и одржавања информационих система, послове аутоматске обраде и одржавања база података за потребе Градске управе и органа Града као и  одржавањем и развојем Географског информационог система.

Градска управа града Шапца

Одељење за скупштинске и заједничке послове

Господар Јевремова број 6, 15000 Шабац

Начелник Одељења

Соња Стојаковић, дипл. правник

Тел: +381(15) 364-141

Е-mail:sonja.stojakovic@sabac.org

III спрат, канцеларија број 61

Одсек за информатику: ( Карађорђева 26, 2. спрат) тел: +381(15) 354-883; +381(15) 354-890

ГИС: 381(15) 354-883; +381(15) 354-890; +381(64)8771772;
e-mail: sabacgis@sabac.org

web: http://www.sabacgis.org