Одељење комуналне милиције

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Комунална полиција je формирана 2010. године у оквиру Градске управе града Шапца као  посебно Одељење. Усвајањем Закона о комуналној милицији 2019. године наставља са радом као Комунална милиција.

Одељење комуналне милиције обавља послове којима се обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.

Комунално-милицијски и други послови обављају се у следећим областима, односно питањима:

  • одржавања чистоће на јавним површинама;
  • уклањања снега и леда у зимском периоду са површина јавне намене и у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда;
  • обављањања такси превоза путника;
  • паркирања возила на површинама јавне намене и у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама;
  • контроле радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката;
  • одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина;
  • постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или причвршћивања плаката и других штампаних порука, односно исписивања огласних порука на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл;
  • спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина, споменика и скулптуралних дела;
  • контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца.
  • пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;

Комунални милиционери обављају и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

У обављању послова комуналне милиције, комунални милицајац има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, преглед лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор, употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења, комунални милицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Одељење комуналне милиције

Ул. Јанка Веселиновића бр.20

тел. 015/345-700,  341-919

E-пошта: komunalna.policija@sabac.org

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.