Одељење за пољопривреду

Одељење за пољопривреду обавља следеће послове:
израђује и имплементира Стратегију развоја пољопривреде и
руралних подручја града Шапца;
израђује Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Шапца;
додељује подстицаје за бушење бунара и за наводњавање
системом кап по кап за кукуруз и соју;
додељује подстицаје за подизање соларних мини-централа за
пољопривредну производњу;
додељује подстицаје за контролу и сертификацију органске
производње;
додељује подстицаје за заштиту географког порекла производа;
додељује регресе за вештачко осемењавање крава и свиња;
додељује постицаје за набавку квалитетних приплодних оваца,
коза и свиња;
учешће у изради плана јавних набавки;
унапређује козарство кроз градски револвинг фонд;
унапређује овчaрство кроз градски револвинг фонд;
обавља административне послове за потребе Комисије за
процену штете од елементарних непогода;

води евиденцију о обрађеним и необрађеним површинама
пољопривредног земљишта као и оствареним приносима по
културама;
израђује потврду о штети на стрним житима од елементарне
непогоде – суше у 2003.год.;
израђује потврду о коришћењу подстицајних средстава;
утврђује висину накнаде за промену намене пољопривредног
земљишта;
издаје водне услове;
издаје водну сагласност;
издаје водну дозволу;
издаје уверења о бављењу пољопривредом;
унапређује рад постојећих и успоставља нова удружења из
области пољопривредне производње;
унапређује рад постојећих и успоставља нове земљирадничке
задруге;
организује едукације пољопривредних произвођача;
организује студијска путовања и посете пољопривредника из
различитих области пољопривредне производње, сајмовима,
фармама и манифестацијама у држави;
и друге послове из делокруга рада Одељења.

Одељење за пољопривреду градске управе града Шапца се
налази на адреси: Војводе Бране бр. 2. Шабац
Контакт телефон: 015/352-874, 015/352-872 и е-
mail: direkcijazapolj@mts.rs

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.