Одељење за пољопривреду

Одељење за пољопривреду обавља следеће послове: израђује и имплементира Стратегију развоја пољопривреде и руралних подручја града Шапца; израђује Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Шапца; додељује подстицаје за бушење бунара и за наводњавање системом кап по кап за кукуруз и соју; додељује подстицаје за подизање соларних мини-централа за пољопривредну производњу; додељује подстицаје за контролу и сертификацију органске производње; додељује подстицаје за заштиту географког порекла производа; додељује регресе за вештачко осемењавање крава и свиња; додељује постицаје за набавку квалитетних приплодних оваца, коза и свиња; учешће у изради плана јавних набавки; унапређује козарство кроз градски револвинг фонд; унапређује овчaрство кроз градски револвинг фонд; обавља административне послове за потребе Комисије за процену штете од елементарних непогода; води евиденцију о обрађеним и необрађеним површинама пољопривредног земљишта као и оствареним приносима по културама; израђује потврду о штети на стрним житима од елементарне непогоде – суше у 2003.год.; израђује потврду о коришћењу подстицајних средстава; утврђује висину накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; издаје водне услове; издаје водну сагласност; издаје водну дозволу; издаје уверења о бављењу пољопривредом; унапређује рад постојећих и успоставља нова удружења из области пољопривредне производње; унапређује рад постојећих и успоставља нове земљирадничке задруге; организује едукације пољопривредних произвођача; организује студијска путовања и посете пољопривредника из различитих области пољопривредне производње, сајмовима, фармама и манифестацијама у држави; и друге послове из делокруга рада Одељења.

Начелник одељења: Драган Ранђић, дипломирани инжењер пољопривреде

Адреса: Војводе Бране бр. 2. Шабац
Контакт телефон: 015/352-874, 015/352-872

е-mail: direkcijazapolj@mts.rs