Градска управа

Начелник градске управе

 

 

 

 

 

 

 

Александар Јовановић, дипломирани правник, в.д. начелника Градске управе

Александар Јовановић рођен је 12.01.1985. године у Шапцу. Завршио је
друштвено – језички смер у Шабачкој гимназији, а потом Правни факултет
Универзитета у Новом Саду. Правосудни испит положио је 30.01.2012. године.
Приправнички стаж обављао је у адвокатској канцеларији Владимира Терзића у
Шапцу. Од 2010. године запослен је у ЈП ,,Пошта Србије”. Говори енглески и
француски језик. Ожењен је и има двоје деце.

Контакт тел: 015/347-117
Факс: 015/346-800
Е-маил: aleksandar.jovanovic@sabac.org

Надлежност Градске управе:

1) припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;

Градску управу чине Одељења и службе које можете погледати овде:

Одељења и службе

Градском управом руководи начелник.

За начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу са статутом и одлуком о Градској управи.