Градска управа

Начелник градске управе

Начелник Градске управе града Шапца: Милан Васић, дипломирани правник

Контакт тел: 015/347-117
Факс: 015/346-800
Е-маил: milan.vasic@sabac.org

Надлежност Градске управе:

1) припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;

Градску управу чине Одељења и службе које можете погледати овде:

Одељења и службе

Градском управом руководи начелник.

За начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу са статутом и одлуком о Градској управи.

 

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.