Oglasi i konkursi

javni i interni konkurs

Oglasi i konkursi


20.08.2020.godine

U skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Šapcu, u 2021. godini ostvarivaće se kroz finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija (član 137. i član 138. Zakona o sportu).

Sportska organizacija koja je nosilac godišnjeg programa mora biti član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Nosilac programa mora da ispuni uslove i kriterijume iz člana 118. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16) i uslove i kriterijume iz člana 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Šapcu, br. 110-222/2016-15.

Predlog svog godišnjeg programa i godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Šapca podnosi Sportski savez Šabac.

Sve sportske organizacije sa teritorije grada Šapca treba da dostave predloge svojih godišnjih programa za 2021. godinu Sportskom savezu Šabac.

Godišnji program izvršava se po dinamici predviđenoj Programskim kalendarom (član 21. Pravilnik), a na osnovu Javnog obaveštenja.

U vezi sa gore navedenim obaveštavamo vas o sledećem:

 1. Rok za dostavu obrasca predloga programa i prateće dokumentacije za godišnje programe je 21.09.2020.;
 2. Predlozi godišnjih programa podnose se odvojeno za svaku od oblasti predviđene za finansiranje godišnjih programa Zakonom o sportu (član 137. stav 1.);
 3. Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je kod nadležnih službi grada Šapca, Sportskog saveza Šabac i na internet sajtu grada Šapca i Sportskog saveza Šabac
 4. Prateća dokumentacija sastoji se od sledećih dokumenata:
 1. Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni elektronski i dostavljeni preporučenom poštom, kurirom ili lično na adresu Sportskog saveza Šabac, ulica Cara Dušana br. 1, PC „Trijumf“ III sprat
 2. Obrazac predloga programa mora biti dostavljena u tri primerka, a prateća u jednom primerku, u jednoj zapečaćenoj koverti. Prednja strana koverte mora da sadrži sledeće podatke:
 • Naziv nosioca predloga
 • Adresu nosioca predloga
 • Naziv programa
 • Oblast potreba i interesa građana iz člana 137. stav 1. Zakona.

NAPOMENA: Uputstvo za popunjavanje aplikacionih formulara možete videti na internet stranici Sportskog saveza Šabac, na adresi uputstva.sportsabac.org.rs

Sve potrebne informacije možete dobiti u:

 1. Odeljenju za društvene delatnosti – saradnik za poslove sporta Ivan Ćosić tel. 364-119
 2. Stručnoj službi Sportskog saveza Šabac tel. 349-974

11.08.2020. godine

Konkurs za dodelu regresa u oblasti stočarstva na teritoriji grada Šapca za 2020 godinu

Obrazac prijave i izjave 

09.06.2020. godine

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA JAVNOG POZIVA NEZAPOSLENIM LICIMA ZA OBUKU ZA RAD NA RAČUNARU

04.06.2020. godine

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE

Obrazac za učešće u programu stručne prakse

28.05.2020. godine

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA OBUKU ZA RAD NA RAČUNARU

Formular prijave po osnovu javnog poziva

05.02.2020. godine

Javni konkurs za popunjavanje položaja – zamenik načelnika Gradske uprave grada Šapca

04.06.2019. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Šapca

07.03.2019. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Šapca

04.03.2019. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Šapca

01.11.2017. godine

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA

28.9.2017. godine

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta

6.01.2017. godine

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta: knjigovođa za materijalno finansijsko knjigovodstvo osnovnih sredstava i referent za prijem/ekspediciju pošte/raspoređivanje akata

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.