Јавно правобранилаштво града Шапца

Јавно правобранилаштво града Шапца

Градско јавно правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса града Шапца. У делокруг рада Правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћењa свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града Шапца.

Радом Градског јавног правобранилаштва руководи градски правобранилац који има два заменика.

ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА:

Наташа Степановић, дипломирани правник
Контакт телефон: 015/364-162

Наташа Лукић Пурић, дипломирани правник

Контакт телефон: 015/364-750

E-mail: natasa.lukic.puric@sabac.org