Јавно правобранилаштво града Шапца

Јавно правобранилаштво града Шапца

Градско јавно правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса града Шапца. У делокруг рада Правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћењa свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града Шапца.

Радом Градског јавног правобранилаштва руководи градски правобранилац који има два заменика.

ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ШАПЦА:

Гордана Дражић,

тел. 015/364-137

БИОГРАФИЈА

Рођена 07. јуна 1976. године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 09.02.2001. године. Правосудни испит у Београду положила дана 03.07.2003. године.

Приправнички стаж у трајању од две године, у периоду од 2001.- 2003. године, провела у Основном јавном тужилаштву у Шапцу. Након положеног правосудног испита 2003.године, засновала радни однос у Министарству правде Републике Србије, као виши стручни сарадник у Одељењу за нормативне послове, Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу.

Од 2006. године, запослена у Министарству унутрашњих послова, Полицијска управа у Шапцу.

У децембру 2020.године, од стране Скупштине града Шапца, постављена за Градског правобраниоца.

Удата, мајка једног детета.

ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА:

Наташа Степановић, дипломирани правник
Контакт телефон: 015/364-162

Наташа Лукић Пурић, дипломирани правник

Контакт телефон: 015/364-750

E-mail: natasa.lukic.puric@sabac.org