Javno pravobranilaštvo grada Šapca

Javno pravobranilaštvo grada Šapca

Gradsko javno pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Šapca. U delokrug rada Pravobranilaštva spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenja svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa grada Šapca.

Radom Gradskog javnog pravobranilaštva rukovodi gradski pravobranilac koji ima dva zamenika.

GRADSKI PRAVOBRANILAC GRADA ŠAPCA:

Gordana Dražić,

tel. 015/364-137

BIOGRAFIJA

Rođena 07. juna 1976. godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 09.02.2001. godine. Pravosudni ispit u Beogradu položila dana 03.07.2003. godine.

Pripravnički staž u trajanju od dve godine, u periodu od 2001.- 2003. godine, provela u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu. Nakon položenog pravosudnog ispita 2003.godine, zasnovala radni odnos u Ministarstvu pravde Republike Srbije, kao viši stručni saradnik u Odeljenju za normativne poslove, Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

Od 2006. godine, zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Šapcu.

U decembru 2020.godine, od strane Skupštine grada Šapca, postavljena za Gradskog pravobranioca.

Udata, majka jednog deteta.

ZAMENICI PRAVOBRANIOCA:

Nataša Stepanović, diplomirani pravnik
Kontakt telefon: 015/364-162

Nataša Lukić Purić, diplomirani pravnik

Kontakt telefon: 015/364-750

E-mail: natasa.lukic.puric@sabac.org