Градско веће

Игор Марсенић

Рођен 19.06.1979. године у Шапцу. Завршио је Основну школу “Николај Велимировић” и Мединцинску школу “Др Андра Јовановић” у Шапцу. Дипломирао је на Технолошком факултету у Новом Саду. Од 2006. до 2012. године је радио у “Хемофарм” АД Вршац, након чега ступа на дужност заменика градоначелника Шапца. Председник је Покрета “Западна Србија”. Говори енглески језик.
Ожењен је и отац двоје деце.

person1

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Града, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Града;
7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Град;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9) предлаже акта које доноси Скупштина града ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Град;
10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
12) поставља и разрешава начелника Градске управе;
13) даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга;
14) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије,
15) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
16) образује жалбену комисију;

17) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
18) информише јавност о свом раду;
19) одлучује о давању на коришћење непокретности, на период до пет година субјектима који по Закону о јавној својини могу бити носиоци права коришћења;
20) одлучује о давању у закуп непокретности у својини града на период до пет година;

21) даје начелну сагласност носиоцима права коришћења за издавање у закуп непокретности која им је дата на коришћење, осим ако посебном одлуком није одређена надлежност другог органа;
22) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Града;
23) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Града;
24) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
25) доноси пословник о раду на предлог градоначелника;

26) врши и друге послове, у складу са законом и овим статутом.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.