Центар за социјални рад Шабац

Центар за социјални рад Шабац

centar za socijalni rad sabac

Центар за социјални рад „Шабац“ основан је 30. децембра 1963. године као установа социјалне заштите чији је оснивач град Шабац. Центар за социјални рад као установа социјалне заштите своју делатност обавља у складу са Законом о социјалној заштити који је ступио на снагу 12.04.2011. године. Социјална заштита, у смислу овог закона, јесте организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Услуге социјалне заштите које пружа ЦСР Шабац, подељене су у следеће групе:

1) услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова;

2) дневне услуге у заједници – дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;

3) услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву;

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;

5) услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

Услуге социјалне заштите организују се као услуге за децу, младе и породицу и услуге за одрасле и старије кориснике, уз уважавање интегритета, стабилности веза и окружења корисника и породице.Услуге социјалне заштите пружају се привремено, повремено и континуирано, у складу с потребама и најбољим интересом корисника.

Организационе јединице у ЦСР Шабац су:

1. Служба за правне послове
2. Служба за заштиту деце и младих
3. Служба за заштиту одраслих и старијих
4. Служба за локална права и услуге
4.1. Помоћ и нега у кући;
4.2. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју;
4.3. Социјално становање у заштићеним условима и
4.4. Канцеларија за субвенције код јавних предузећа
5. Установа за децу и младе

Центар за социјални рад Шабац

Адреса: Мачванска 76, Шабац
Директор: Милан Васић
Телефони: 015/344-460
015/344-462 – централа
015/344-466 – централа
015/340-000 – СОС телефон
Веб-сајт: http://csrsabac.org.rs/sr/