Gradska uprava

Načelnik gradske uprave

 

Aleksandar Jovanović, diplomirani pravnik, načelnik Gradske uprave

Aleksandar Jovanović rođen je 12.01.1985. godine u Šapcu. Završio je društveno – jezički smer u Šabačkoj gimnaziji, a potom Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Pravosudni ispit položio je 30.01.2012. godine. Pripravnički staž obavljao je u advokatskoj kancelariji Vladimira Terzića u Šapcu. Od 2010. godine zaposlen je u JP ,,Pošta Srbije”. Govori engleski i francuski jezik. Oženjen je i ima dvoje dece.

 

Kontakt tel: 015/347-117
Faks: 015/346-800
E-mail: aleksandar.jovanovic@sabac.org

Nadležnost Gradske uprave:

  1. Priprema nacrte propisa i druge akte koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;
  2. Izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;
  3. Rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
  4. Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada;
  5. Izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;
  6. Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;

Gradsku upravu čine Odeljenja i službe koje možete pogledati ovde:

Odeljenja i službe

Gradskom upravom rukovodi načelnik.

Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik za svoj rad i rad Gradske uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću u skladu sa statutom i odlukom o Gradskoj upravi.