Gradska uprava

Načelnik gradske uprave

Načelnik Gradske uprave grada Šapca: Milan Vasić, diplomirani pravnik

Kontakt tel: 015/347-117
Faks: 015/346-800
E-mail: milan.vasic@sabac.org

Nadležnost Gradske uprave:

1) priprema nacrte propisa i druge akte koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;

2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;

3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada;

5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;

6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće;

Gradsku upravu čine Odeljenja i službe koje možete pogledati ovde:

Odeljenja i službe

Gradskom upravom rukovodi načelnik.

Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik za svoj rad i rad Gradske uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću u skladu sa statutom i odlukom o Gradskoj upravi.

 

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.