Obrasci

obrasci

Obrasci


Odeljenje za urbanizam

OzU – 1. Zahtev za izdavanje infomacije o lokaciji

OzU – 2. Zahtev za uverenje o vremenu izgradnje objekta

OzU – 3. Zahtev za izdavanje potvrde o izdatoj građevinskoj – upotrebnoj dozvoli

OzU – 4. Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije-preparcelacije

OzU – 5. Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta

OzU – 6. Zahtev za davanje podataka o toku postupka ozakonjenja

OzU – 7. Obaveštenje o postojanju nelegalnog objekta koji nije popisan od strane građevinske inspekcije

OzU – 8. Zahtev za ozakonjenje objekata koji su u postupku legalizacije objekta dobili građevinsku dozvolu

OzU – 9. Zahtev za izdavanje potvrde da katastarska parcela u javnoj svojini koja se pripaja susednoj parceli ne ispunjava uslove za posebnu građevinsku parcelu, …

OzU – 10. Zahtev za izdavanje saglasnosti da je građevinska parcela u skladu sa uslovima utvrđenim u planskom dokumentu,…

OzU – 11. Zahtev za uverenje da se građevinska parcela sada nalazi u građevinskom rejonu

OzU – 12. Zahtev za obaveštenje da se građevinska parcela pre 15.7.1992. godine nalazila u građevinskom rejonu

OzU – 13. Zahtev za uverenje o posebnim delovima objekta (etažiranje)OzU – 13. Zahtev za uverenje o posebnim delovima objekta (etažiranje)

OzU – 14. Prijava građevinskoj inspekciji

OzU – 15. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu po službenoj dužnosti

OzU – 15. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu po službenoj dužnosti-1

OzU – 15. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu po službenoj dužnosti-2

OzU – 16. Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu po zahtevu stranke

OzU – 17. Zahtev za razgledanje i prepisivanje spisa predmeta

Odeljenje za opštu upravu

OzOU – 1. Osnovni upis u MKR

OzOU – 2. Upis u MKR promena u ličnom statusu građana

OzOU – 3. Upis u MKR na osnovu isprave inostranog organa

OzOU – 4. Upis u matičnu knjigu venčanih

OzOU – 5. Uverenje o sposobnosti za stupanje u brak

OzOU – 6. Upis u MKV na osnovu isprave inostranog organa

OzOU – 7. Osnovni upis u MKU

OzOU – 8. Upis u MKU promena u ličnom statusu građana

OzOU – 9. Upis u MKU na osnovu isprave inostranog organa

OzOU – 10. Uvid u matične knjige i knjigu državljana

OzOU – 11. Upis lica u jedinstveni birački spisak

OzOU – 12. Upis promena podataka u JBS

OzOU – 13. Izdavanje potvrde o biračkom pravu

OzOU – 14. Izdavanje izvoda iz MK

OzOU – 15. Izdavanje izvoda iz MK namenjenih inostranstvu

OzOU – 16. Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga

OzOU – 17. Uverenje o činjenicama – službena evidencija

OzOU – 18. Uverenje ili druga isprava o činjenicama o kojima se ne vodi sl evidencija

OzOU – 19. Uverenje o državljanstvu

OzOU – 20. Priznavanje očinstva

OzOU – 21. Određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u MKR

OzOU – 22. Promena ličnog imena

OzOU – 23. Sastavljanje zapisnika o vraćanju prezimena posle razvoda braka

OzOU – 24. Ispravka greške u matičnim knjigama

OzOU – 25. Uverenje o izdržavanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu

OzOU – 26. Izjava o porodičnom stanju (za inostranstvo)

OzOU – 27. Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta

OzOU – 28. Pružanje pravne pomoći

OzOU – 29. Zahtev za zaključenje braka van službene prostorije

OzOU – 30. Zahtev za promenu prezimena deteta

OzOU – 31. Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

OzOU – 32. Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Odeljenje za društvene delatnosti

Besplatan boravak dece iz materijalno ugrozeni h porodica, dece bez roditeljskog staranja

Besplatna i povlašćena vožnja RVI, MVI i CIR

Borački dodatak

Dodatak za negu i pomoć RVI, MVI i CIR

Dodatak za negu korisnika MNP

Ishrana i smeštaj za vreme putovanja i boravka

Izdavanje duplikata legitimacije IRL

Izdavanje potvrde iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom

Jednokratna novcana pomoc izbegl ih i interno raseljenih lica

Nabavka ogrevnog drveta za socijalno ugroz ene porodice i izbegla i raseljena lica

Naknada pogrebnih troškova posle smrti korisnika MNP

Naknada troskova prevoza za ucenike o snovnih škola udaljenih 4km i više

Naknada troskova sahrane umrlog nosioca Partizanske spomenice

Naknada troškova sahrane za izbegla lica

Naknada trotkova boravka u predtkolskoj ustanovi

Naknada za vreme nezaposlenosti

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Ortopedska i druga pomagala RVI, MVI

Ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

Pomoć porodici u slučaju smrti RVI

Porodična invalidnina posle smrti RVI i palog borca

Porodični dodatak

Povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida

Prestanak statusa izbeglog lica

Priznavanje prava na ortopedski dodatak

Priznavanje svojstva RVI, MVI i CIR

Promena podataka u legitimaciji raseljenog lica

Pruzanje dodatne obrazovne, zdravstvene i li socijalne podrtke detetu i uceniku

Sticanje statusa EUK zbog zdravstvenog stanja

Sticanje statusa EUK

Uvećana porodična invalidnina po palom borcu

Uverenje o cinjenicama sluzbene evid encije boračko-invalidske zattite

Uverenje o prosečnim primanjima (stipendije, dom)

Zahtev za MNP za nezaposlene RVI od V do X grupe

Zahtev za MNP

Zahtev za naknadu troskova prevo za za učenike osnovnih škola

Zahtev za naknadu troskova prevo za za učenike srednjih škola

zahtev za NPL

Zahtev za obezbedjivanje prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohadjanja pripremnog predskolskog programa

Zahtev za povećanje MNP po osnovu samohranosti

Zahtev za prevoza, smestaja i ishrane

Zahtev za ucenike osnovnih skola koji pohadjaju skolu na teritoriji druge opstine

Odeljenje komunalne milicije

Obrazac za prijave

Odeljenje lokalne poreske administracije

LPA-1.Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu -Obrazac PPI-2

LPA-2.1. Prilog-1 iz Obrazac PPI-1

LPA-2.2. Podprilogg iz Prilog-1

LPA-2.3. Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

LPA-2.Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu -Obrazac PPI-1

LPA-3. Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru

LPA-4.Zahtev za korišćenje više ili pogrešno plaćenog poreza odnosno sporednih poreskih davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja

LPA-5.Zahtev za izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih janvih prihoda pravnom-fizičkom licu

LPA-6.Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnom-fizičkom licu

LPA-7.Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu JLS

LPA-8. Zahtev za pregled stanja poreskog duga

LPA-9.Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

LPA-10. Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja

LPA-11. Zahtev za otpis kamate po osnovu neuredne dostave

LPA-12. Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza

LPA-13. Zahtev za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza

LPA-14. Zahtev za usaglašavanje stanja dugovanja

Odeljenje za poljoprivredu

OzP – 1 Zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zenljište

OzP-2 Zahtev za izdavanje Uverenja o pretrpljenoj šteti i proceni štete od elementarnih i drugih nepogoda

OzP-3 Zahtev za Potvrdu da podnosilac zahteva nije korisnik podsticajnih sredstava grada Šapca za predmetnu investiciju

Odeljenje za inspekcijske i komunalne poslove

OIKSP Zahtev za davanje saglasnosti studija zatečenog stanja uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za davanje saglasnosti Stambene komisije

OIKSP Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za davanje saglasnosti za obnavljanje Ugovora o zakupu stana

OIKSP Zahtev za određivanje naziva ulica

OIKSP Zahtev za izdavanje odobrenja za iskopavanje i prenošenje posmrtnih ostataka

OIKSP Zahtev za odobrenje za postavljanje tende, nadstrešnice, reklamnog panoa, klima

OIKSP Zahtev za odobrenje za postavljanje pokretnog reklamnog panoa za lokale u pasažu

OIKSP Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje svetleće reklame

OIKSP Zahtev za zauzeće površine javne namene bašte, kokice, sladoled, cveće, bostan

OIKSP Prijava za registraciju stambene zajednice

OIKSP Prijava za registraciju promene podataka o upravniku odnosno profesionalnom upravniku

OIKSP Prijava za registraciju promene podataka i dokumenata o stambenoj zajednici

OIKSP Prijava za registraciju brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednici

OIKSP Zahtev revizija integrisane dozvole

OIKSP Zahtev odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za ulazak u pešačku zonu zbog snabdevanja

OIKSP Zahtev za ulazak u zonu zabranjenu za kretanje teretnih vozila preko 3t nosivosti

OIKSP Zahtev za ulazak stanara u Pešačku zonu

OIKSP Zahtev za ulazak na Trg šabačkih žrtava

OIKSP- Zahtev za stavljanje na listu čekanja za slobodno mesto za obavljanje taksi prevoza

OIKSP Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u gradsko prigradskom prevozu putnika

OIKSP Zahtev za potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom

OIKSP Zahtev za odučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za određivanje ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu

OIKSP Zahtev za odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom postrojenju

OIKSP Zahtev za iseljaj iz stana ili zajedničke prostorije stambene zgrade

OIKSP Zahtev za izdavanje uverenja potvrde o registrovanoj stambenoj zajednoci

OIKSP Zahtev za izdavanje uverenja o nazivu promeni naziva naselja ulica i trgova

OIKSP Zahtev za izdavanje saglasnosti za postavljanje reklamnog panoa na taksi vozilu

OIKSP Zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površine javne namene

OIKSP Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

OIKSP Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje hemikalijama

OIKSP Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje neopasnim i inertnim otpadom

OIKSP Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnih izvora zagađivanja

OIKSP Zahtev za zauzeće javne površine – građevinska skela

OIKSP Zahtev za zaključenje Ugovora o zakupu stana

OIKSP Zahtev za zaključenje Ugovora o zakupu stana kao nosilac stanarskog prava

OIKSP Zahtev za donošenje rešenja odobravanja obavljanja poslova taksi vozača grada Šapca

OIKSP Zahtev za donošenje rešenja o pregledu taksi vozila

OIKSP Zahtev za donošenje rešenja kojim se odobrava obavljanje taksi prevoza