Privredni savet grada Šapca

Privredni savet grada Šapca

U cilju obezbeđivanja aktivnog učešća lokalnih privrednika u procesu donošenja gradskih odluka vezanih za privredu, programa razvoja, urbanističkih planova, odluka o visini i stopama lokalnih taksi i naknada, kao i redovnog konsultovanja i saradnje u preduzimanju odgovarajućih mera na stvaranju podsticajnog ambijenta za investicije, privredni razvoj i otvaranju novih radnih mesta, gradonačelnik grada Šapca obrazovao je Privredni savet grada Šapca.

Privredni savet grada Šapca nadležan je:

da donosi zaključke, preporuke i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime na teritoriji grada Šapca;
da navedene akte dostavlja Skupštini, Gradskom veću i Gradonačelniku sa predlogom za preduzimanje odgovarajućih mera iz nadležnosti tih organa;
da prati i ocenjuje realizaciju projekata i projektnih zadataka iz Strateškog plana;
da pruža podršku Gradonačelniku i Gradskom veću u odlučivanju vezanom za sve ostale ekonomske i razvojne programe;
da daje mišljenja na sledeće teme:

  • nacrt Odluke o budžetu i godišnji plan kapitalnih investicija
  • nacrt mera aktivne politike zapošljavanja
  • administrativne i komunalne takse i naknade
  • prostorno – planska dokumentacija (urbanistički planovi koji se odnose na industrijsku zone)
  • cene i kvalitet komunalnih usluga.
    Za predsednika Privrednog saveta grada Šapca imenovana je Milenca Srećković, direktor privrednog drušva „SET DOO“ Šabac, a za zamenika predsednika Mirko Petrović, vlasnik privrednog društva „AKS DOO ŠABAC“.

Sva eventualna pitanja članovima Privrednog saveta grada Šapca možete uputiti na adresu elektronske pošte: srdjan.stanisavljevic@sabac.org

Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Šapca

Poslovnik o radu Privrednog saveta

Zapisnik sa prve sednice Privrednog saveta grada Šapca