Привредни савет града Шапца

Привредни савет града Шапца

У циљу обезбеђивања активног учешћа локалних привредника у процесу доношења градских одлука везаних за привреду, програма развоја, урбанистичких планова, одлука о висини и стопама локалних такси и накнада, као и редовног консултовања и сарадње у предузимању одговарајућих мера на стварању подстицајног амбијента за инвестиције, привредни развој и отварању нових радних места, градоначелник града Шапца образовао је Привредни савет града Шапца.

Привредни савет града Шапца надлежан је:

да доноси закључке, препоруке и мишљења од важности за унапређење пословне климе на територији града Шапца;
да наведене акте доставља Скупштини, Градском већу и Градоначелнику са предлогом за предузимање одговарајућих мера из надлежности тих органа;
да прати и оцењује реализацију пројеката и пројектних задатака из Стратешког плана;
да пружа подршку Градоначелнику и Градском већу у одлучивању везаном за све остале економске и развојне програме;
да даје мишљења и предлоге за унапређење рада Градске управе, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач Скупштина града Шапца ради побољшања услова за0 привређивање у граду.0
За председника Привредног савета града Шапца именован је Зоран Тошић, директор Хотела „Слобода“, а за заменика председника Немања Пајић, заменик градоначелника.

Сва евентуална питања члановима Привредног савета града Шапца можете упутити на адресу електронске поште: srdjan.stanisavljevic@sabac.org