Подстицаји

Скупштина града Шапца, на седници одржаној 31.03.2015.године, донела је ОДЛУКУ О ПОДСТИЦАЈНИМ МЕРАМА НА УЛАГАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА. По поменутој одлуци, инвеститори који граде привредно-производне објекте из области пољопривредно- прехрамбене индустрије, на парцели коју су купили од Града, најмање површине од 2 хектара, који ће запослити минимално 100 радника у прве две године пословања, имају право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта, у висини од 50%.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

 

СУБВЕНЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенције Националне службе за запошљавање (НСЗ) укључују:

■Услуге и олакшице
■Организовање спровођења јавних радова
■Помоћ у селекцији кандидата за запошљавање
■Ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање
■Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
■Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима
■Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног места
■Програми запошљавања
■Сајмови запошљавања
■Запошљавање особа са инвалидитетом
■Програми подстицања запошљавања особа са инвалидитетом
■Обуке и менторинг програм
■Стицање практичних знања
■Стручна пракса
■Вишкови запослених
■Подршка за успех

Извор: Национална служба за запошљавање За додатне информације о програмима НСЗ-а, погледајте овде.

ПРИВРЕМЕНО ПОРЕСКО ОСЛОБАЂАЊЕ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Десетогодишње ослобађање пореза на добит предузећа за улагање у основна средства више од једне милијарде динара и 100 новозапослених.

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Ако је порески обвезник већ платио порез на добит остварену у иностранству, он има право на кредит за порез на добит правних лица у Србији за већ уплаћени износ. Исто право ужива порески обвезник који остварује приходе и плаћа порез на доходак грађана у некој другој земљи, под условом да постоји уговор о двоструком опорезивању са том земљом.

СМАЊЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА НА ЗАРАДЕ

Послодавац који запосли ново лице које је пре заснивања радног односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено као незапослено најмање шест месеци, а чијим се запошљавањем повећава број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године, има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2019. године, и то:
1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица;
2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица;
3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.

 

ИЗУЗЕЦИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБИТ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СЛОБОДНИМ ЗОНАМА

Приходи остварени кроз комерцијалне активности у слободним зонама у Србији су изузети од пореза на додату вредност. Постоје дванаест слободних зона које тренутно послују у земљи: Пирот, Суботица, Зрењанин, ФАС Крагујевац, Шабац, Нови Сад, Ужице, Смедерево, Свилајнац, Крушевац, Апатин, Врање, Прибој и Београд. Стране компаније могу формирати слободну зону у приватном власништву на основу пројекта одобреног од стране владе.

БЕСЦАРИНСКИ УВОЗ СИРОВИНА И ПОЛУПРОИЗВОДА

Страни инвеститори у Србији могу да уживају у бенефитима од слободног увоза сировина и полупроизвода за извозно оријентисану производњу. Ова погодност се може постићи или пословањем у једној од слободних зона у Србији или путем царинске дозволе за спољно оријентисану прерађивачку производњу. У оба случаја, готови производи морају бити 100% намењени извозу.рт.

БЕСЦАРИНСКИ УВОЗ МАШИНА И ОПРЕМЕ

Страни инвеститори су изузети од плаћања царине на увезену опрему и машине које представљају удео страног инвеститора у капиталу предузећа у Србији.

ПОРТАЛ ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Министарство привреде покренуло је Портал предузетништва, намењен свим предузетницима и онима који то желе да постану.

Циљ је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате. Линк ка порталу: https://preduzetnistvo.gov.rs/