Подстицаји

Скупштина града Шапца, на седници одржаној 31.03.2015.године, донела је ОДЛУКУ О ПОДСТИЦАЈНИМ МЕРАМА НА УЛАГАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА. По поменутој одлуци, инвеститори који граде привредно-производне објекте из области пољопривредно- прехрамбене индустрије, на парцели коју су купили од Града, најмање површине од 2 хектара, који ће запослити минимално 100 радника у прве две године пословања, имају право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта, у висини од 50%.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, бесцарински извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија је припремила пакет финансијске подршке инвеститорима.

Уредба обухвата:Доделу средстава за реализацију инвестиционих пројеката у производном сектору и за пројекте услуга сервисних центара.

Оправдани трошкови:Оправдани трошкови су улагања у материјална и нематеријална средства почев од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта, у складу са уговором о додели средстава подстицаја или бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености код корисника средстава подстицаја. Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат у периоду реализације, под условом да период закупа од дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велика привредна друштва, односно од три године за мала и средња привредна друштва.

Право на учествовање у поступку доделе средстава:

 • Имају инвеститори који пријаве инвестиционе пројекте у секторима за које се у складу са овом уредбом могу доделити средства а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним овом уредбом;
 • Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ;
 • Великом привредном друштву средства се не могу доделити пре него што се увидом у документацију не утврди да додела средстава има делотворан подстицајни ефекат, односно да утиче на:

– знатно повећање величине пројекта, или

– знатно повећање укупног износа средстава које корисник средстава улаже у пројекат, или

– знатно повећање брзине реализације пројекта, или

– реализацију пројекта, који без доделе средстава не би могао да буде остварен.

Услови за доделу средстава:

 • Да се директна инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велика привредна друштва, или најмање три године за мала и средња привредна друштва иДа се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велика привредна друштва или три године за мала и средња привредна друштва.
 • Корисник средстава, након достизања пуне запослености, у складу са уговором о додели средстава подстицаја, дужан је да сваком новом запосленом редовно исплаћује уговорену зараду у складу са овом уредбом.
 • Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених: до 3 године од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава, а који се након закључења уговора може продужити највише до пет година, рачунајући од дана подношења пријаве за доделу средстава, а по образложеном захтеву корисника средстава, уколико Савет за економски развој оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја.
 • За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошаљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до десет година од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава.

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства:

 • отварање најмање 10 нових радних места и најмање 100.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијаности разврстане у девастирана подручја,
 • отварање најмање 20 нових радних места и најмање 200.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијаности разврстане у IV групу развијености,
 • отварање најмање 30 нових радних места и најмање 300.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијаности разврстане у III групу развијености,
 • отварање најмање 40 нових радних места и најмање 400.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијаности разврстане у II групу развијености,
 • отварање најмање 50 нових радних места и најмање 500.000 евра оправданих трошкова улагања у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијаности разврстане у I групу развијености,
 • инвестиционе пројекте у сектору услуга сервисних центара чија је минимална вредност 150.000 евра и којима се обезбеђује најмање 15 нових радних места.

Врста подстицаја која се може доделити:

 • Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места – 20% (за I групу општина), 25% (за II групу), 30% (за III групу), 35% (за IV групу) и 40% (за девастирана подручја) оправданих трошкова бруто зарада из члана 3.ове уредбе. Ови износи су ограничени максимумом од 3.000 (за I групу), 4.000 (за II групу), 5.000 (за III групу), 6.000 (за IV групу) и 7.000 евра по новоотвореном радном месту (за девастирана подручја).
 • Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства – може се одобрити повећање износа бесповратних средстава, у висини до: 10% (за I групу општина),15% (за II групу општина), 20% (за III групу општина), 25% (за IV групу општина) и 30% (за девастирана подручја).
 • Додатни подстицаји за радно интензивне пројекте (радно интензивни инвестициони пројекат је инвестициони пројекат којим се отвара најмање 200 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом)- може се одобрити повећање износа бесповратних средстава за: 10% од износа оправданих трошкова бруто зарада (за свако повећање броја нових радних места преко броја 200 нових радних места), 15% (за свако повећање броја нових радних места преко броја 500 нових радних места) и 20% (за свако повећање броја нових радних места преко броја 1.000 нових радних места).

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Максимални дозвољени износи подстицајних средстава за привлачење директних инвестиција одређују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи и критеријумима из ове уредбе. Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Поступак за доделу средстава:Улагач који намерава да реализује улагање може доставити Агенцији Писмо о намерама о реализацији инвестиционог пројекта.

На основу података из Писма о намерама, Агенција доставља улагачу обавештење о могућем нивоу подстицаја, остављајући му рок од 30 дана да се изјасни.Улагач који намерава да реализује улагање,подноси Агенцији пријаву за доделу средстава подстицаја на прописаном обрасцу, на српском језику.

Средства се не могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга сервисних центара, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, комуналним делатностима, сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Од права на доделу средстава изузимају се следећи улагачи и корисници средстава:

1) привредна друштва у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;

2) који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;

3) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;

4) који су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;

5) којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.

СУБВЕНЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенције Националне службе за запошљавање (НСЗ) укључују:

Услуге и олакшице

 • Организовање спровођења јавних радова
 • Помоћ у селекцији кандидата за запошљавање
 • Ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање
 • Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
 • Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима
 • Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног места

Програми запошљавања

 • Сајмови запошљавања
 • Запошљавање особа са инвалидитетом
 • Програми подстицања запошљавања особа са инвалидитетом
 • Обуке и менторинг програм
 • Стицање практичних знања
 • Стручна пракса
 • Вишкови запослених
 • Подршка за успех

Извор: Национална служба за запошљавање За додатне информације о програмима НСЗ-а, погледајте овде.

ПРИВРЕМЕНО ПОРЕСКО ОСЛОБАЂАЊЕ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Десетогодишње ослобађање пореза на добит предузећа за улагање у основна средства више од једне милијарде динара и 100 новозапослених.

ПРЕНОС ГУБИТКА

Порески губитак наведен у пореској пријави може се пренети и надокнадити за будуће профите у периоду до 5 година.

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Ако је порески обвезник већ платио порез на добит остварену у иностранству, он има право на кредит за порез на добит правних лица у Србији за већ уплаћени износ. Исто право ужива порески обвезник који остварује приходе и плаћа порез на доходак грађана у некој другој земљи, под условом да постоји уговор о двоструком опорезивању са том земљом.

СМАЊЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА НА ЗАРАДЕ

Послодавац који запосли ново лице које је пре заснивања радног односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено као незапослено најмање шест месеци, а чијим се запошљавањем повећава број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године, има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2019. године, и то:
1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица;
2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица;
3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.

ГОДИШЊИ ОДБИЦИ НА ПОРЕЗ НА ДОБИТ

За грађане који нису држављани Србије, годишњи приход се опорезује уколико прелази износ троструке просечне годишње зараде у Србији. Пореска стопа је 10% за годишњи приход у износу до 6 просечних годишњих зарада у Србији, а 15% за део годишњег прихода који прелази 6 пута просечну годишњу зараду у Србији. Опорезиви приход се додатно смањује за 40% просечне годишње зараде за пореског обвезника и 15% просечне годишње зараде за сваког издржаваног члана породице. Укупан износ умањења не може прец́и 50% опорезивог прихода.

ИЗУЗЕЦИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБИТ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СЛОБОДНИМ ЗОНАМА

Приходи остварени кроз комерцијалне активности у слободним зонама у Србији су изузети од пореза на додату вредност. Постоје дванаест слободних зона које тренутно послују у земљи: Пирот, Суботица, Зрењанин, ФАС Крагујевац, Шабац, Нови Сад, Ужице, Смедерево, Свилајнац, Крушевац, Апатин, Врање, Прибој и Београд. Стране компаније могу формирати слободну зону у приватном власништву на основу пројекта одобреног од стране владе.

БЕСЦАРИНСКИ УВОЗ СИРОВИНА И ПОЛУПРОИЗВОДА

Страни инвеститори у Србији могу да уживају у бенефитима од слободног увоза сировина и полупроизвода за извозно оријентисану производњу. Ова погодност се може постићи или пословањем у једној од слободних зона у Србији или путем царинске дозволе за спољно оријентисану прерађивачку производњу. У оба случаја, готови производи морају бити 100% намењени извозу.рт.

БЕСЦАРИНСКИ УВОЗ МАШИНА И ОПРЕМЕ

Страни инвеститори су изузети од плаћања царине на увезену опрему и машине које представљају удео страног инвеститора у капиталу предузећа у Србији.

Извор: РАС:http://ras.gov.rs/podrska-investitorima/zasto-srbija/podsticaji-za-investiranje