Вести

Обавештење Одељења за друштвене делатности

22. април 2020.

На основу Закључка Влада РС од 24.03.2020. године, свим корисницима који имају право на: новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, којима је то право истице 15. марта и касније током трајања ванредног стања, продужава се даља исплата на основу раније донетих решења, осим у случају да је надлежни орган већ одлучио о даљем коришћењу права, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање. У складу са наведеним, право на децији додатак продужиће се на основу раније донетог решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.