Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ ПЕТ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

18. јун 2021.

На основу члана 13. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица куповином сеоских кућа са окућницом за побољшање услова становања, поступку и начину рада комисије за избор корисника, број 205-00-5-2/2021-13 од 17.06.2021. године, а у вези са Уговором о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, која су обезбеђена у буџету Републике Србије на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и града Шапца, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица куповином најмање 5 сеоских кућа

 ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 9 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 01.07.2021. године на огласној табли града Шапца и месних заједница града Шапца, и на интернет презентацији града www.сабац.орг.рс и Комесаријата за избеглице и миграције www.кирс.гов.рс.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Сурчин кроз куповину сеоске куће са окућницом у максималном износу до 1.200.000 динара и доделу једнократне помоћи (грађевински и други материјал) у максималном износу до 600.000 динара). Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 600.000 динара). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Јавни позив ће трајати од 01.07. 2021. до 16.08.2021. године, тако да све информације у вези поменутог Јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона 015/364-120 или код повереника за избеглице, на адреси Градска управа града Шапца, Одељење за друштвене делатности, Шабац, УЛ. Господар Јевремова бр. 6, први спрат, канцеларија бр. 26.