Обједињена процедура

Насловна / Актуелности / Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

20. јануара 2021.

Грaдскa упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 6. и 7. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник РС бр. 72/09, 81/09-испрaвкa, 64/10-oдлукa УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлукa УС, 50/13-oдлукa УС, 98/13-oдлукa УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), oбjaвљуje:

18.01.2021

Гајић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.01.2021

Николић Жељко и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС Дистрибуција Београд Огранак Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Саватић Светислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.01.2021

Јевтић Дарко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јелесић Никола и Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Српска православна црква_ Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.12.2020

Марковић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.12.2020

Пешић Ивана_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозвпле

ЈКП Водовод_ул Маричка_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Јарачких жртава_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Змај Јовина_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Дринске дивизије_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.12.2020

DAZDAREVIC RANKOVIC YASMINA – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Којић Ненад и Ивана – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лукић Зоран – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

РТЦ – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

MACVA FRUIT – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Димитрић Предраг – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Александра – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ранкић Жарко – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тадић Славиша – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Водовод Шабац – Доситејева – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – др. Адама Винавера – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јарачких жртава – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јеле Спиридоновић Савић – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Маричка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Проте Смиљанића – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Радничка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Сремска – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Младеновић Владимир – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Кнез д.о.о. – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Митровић Дејан – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

OTP MEDIC – Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе

14.12.2020.

ЕПС Дистрибуција огранак Дистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ_Варна 2

ЈКП Водовод: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ_Дринска улица

Кухн Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Милинковић Даринка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Даница: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Предузеће Картонвал: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.12.2020.

Гладовић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Жмурић Станисава: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Цонсериа Пасубио СПА: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Тешић Дејан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.12.2020.

Васић Драгица: Захтев за одбацивање захтева за издавање упоребне дозволе

ЈКП Водовод Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ОДС ЕПС Дистрибуција огранаг Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању зхтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Предузеће Луковва Београ: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Нафос: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Робно транспортни центар АД Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.12.2020.

Миловановић Милан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Тривуновић Милица: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.12.2020.

Иванковић Марин: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција огранак Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Предузеће Картонвал доо: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.12.2020.

Будимировић Иван и Јовановић Наталија: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЕТ Греен тецхнологи:  Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.11.2020.

Ђокић Милета: Закључак о одбацивању захтева за издавање граћевинске дозволе

Бранковић Јовановић Тодић Сарић: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Живанић Момир и Љиљана: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских условаZivanic Momir i Ljiljana odbacen O1

Недељковић Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.11.2020.

Јевтић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ројал Импекс: Закључак о одбацивању захтева по чл 145 ЗПИ

24.11.2020.

Ерић Радислав: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд огранак Елктродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

23.11.2020.

Алексић Славиша: Захтев за одбацивање захтева за издавање локацијских услова

Ђермановић Даница: Захтев за одбацивање захтева за издавање употребне дозволе