Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Урбанистички пројекти


за изградњу подземног дистрибутивног вода за напонски ниво 0,4 кV и кабловског прикључка 0,4 кV за стамбено-пословни објекат на к.п.бр.6462/1 К.О.Шабац
нa делу k.p.br. 6462/1,6460/2, 6409/4, 6409/1 и 6486 KO Шaбaц
за изградњу колективног стамбеног објекта на кат. пар. бр. 2461 КО Шабац
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Максимовића мала, у сеоском насељу Мала Врањска
(на делу кат.п.бр. 1363/1 КО Мала Врањска)
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА БОГОСАВЦА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТАРА ДРЕНОВЦА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ДОБРИЋА
за изградњу јавне расвете и тротоара,
од ТС у "Камичкој" улици, трећим делом "Камичке улице", дуж кружног тока (Трг српских ратника) и у улицама "Пилота Илића" и “Заслонској” у Шапцу
за изградњу растеретног атмосферског канализационог колектора са пратећом инфраструктуром у Улици Леонарда ДА Винчија у Шапцу
за изградњу стамбено - пословног објекта на катастарској парцели бр. 5598/1, КО Шабац у Шапцу
духовни и спортско рекреативни комплекс у Касарским ливадама кат.парц.бр. 14266/1, 10246 И 10241/5 КО Шабац
за изградњу канализационе мреже, у блоку улица око "Карађорђеве" улице у приградском насељу Мајур
изградња ваздушне нисконапонске мреже у улицама Царице Милице (Новој 39) и Косовској у Мајуру
"ПСЦ ВУКОВИЋ"
изградња улице Новопројектована 37 у Поцерском Причиновићу
„Нова 26-део 1 и Нова 26-део 2 и трафо станица“ у КО Мајур
(урбанистички пројекат за уређење парцела и дефинисање услова изградње на деловима и целим к.п. бр. 3337/182, 3337/164, 3337/141, 3337/174, ,3337/138, 3337/161, све КО Мајур)
за изградњу делова Улица Нова 27 и Нова 25а у Мајуру
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ВАРНА
„Нова кванташка пијаца“ у Шапцу
( УП за уређење парцеле и изградњу објеката на к.п. бр. 3337/171 и 3337/141 КО Мајур, Град Шабац)
за изградњу дистрибутивне трафо-станице 2 x 630 кВА и подземног високонапонског вода 20 кВ 2 x XХЕ 49-А 3 x 1 x150 мм2 на делу к.п. бр.6921/3 и к.п. бр.14423/1 К.О. Шабац
за објекат Зграда за трговину на велико и мало на катастарској парцели бр.6921/3 К.О. Шабац
за изградњу вишепородичног стамбеног обjекта на к.п.бр.2458 КО Шабац у ул.Војводе Бране
за изградњу фекалне канализације у Улици Забранска и Ваљевског партизанског одреда у Јеленчи
за изградњу фекалне канализације у Улици војводе Вука у Мајуру
за изградњу два пословна објекта (хала 1 и 2) на катастарским парцелама бр. 2449/2 и 3397 КО Мајур
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже у Улицама Сервантесовој, проте Пауна Протића и Летњиковачкој у Шапцу
за изградњу секундарне канализационе мреже у улици Владана Ђорђевића (МЗ Камичак, насеље Жакића грм)
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Шумадијска у Дреновцу
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици хајдук Станка у Дреновцу
за изградњу пословног обjекта П+1 на к.п.бр.1200/1 КО Мајур
за изградњу пословног објекта
- изложбено-продајни простор са канцеларијама и приручним магацинима за металске производе и машине на катастарској парцели бр. 3337/206 КО Мајур
УП за изградњу магистралног водовода Мишар-Орашац-Мрђеновац
УП за изградњу магистралног водовода Мишар-Орид-Миокус
УП за уређење центра Јевремовца
УП за изградњу фекалне канализационе мреже у оквиру комплекса „TАШ“
на катастарским парцелама бр. 6915/77, 6915/79, 6915/80, 6915/81, 6915/82, 6915/83 и 6915/85 KO Шабац
за изградњу пословног објекта - Угоститељски објекат
– Хотел са рестораном и пословним простором на катастарској парцели бр. 11454 КО Шабац
за изградњу стамбено - пословног објекта "Новковић"
на катастарским парцелама бр. 2644/2 и 2644/3 КО Шабац
за изградњу стамбеног објекта у Улици Проте Смиљанића (Кандић Ентеријери)
на кат. пар. број 5939 КО Шабац
за изградњу секундарне водоводне мреже у делу Улице Мачванских бригада-продужетак у Шапцу
за изградњу стамбено-пословног објекта
на кат. пар. бр. 2643 КО Шабац
за изградњу отворених канала за одвођење атмосферских вода из дела насеља у обухвату ПДР“Касарске ливаде 2“
"CAPITOL PARK"
за изградњу хладњаче на к.п.3337/207 КО Мајур
( УП за уређење парцеле и изградњу објеката на к.п. бр. 3337/207 КО Мајур, Шабац)
за изградњу колективног стамбеног објекта
на катастарским парцелама бр. 2463 и 2467 КО Шабац
за изградњу пословног објекта на к.п. 1986/1 КО Мајур у Шапцу
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Церска-сокак у Варни
за изградњу трафо станице и напојног кабла на катастарским парцелама бр. 286/6, 286/4 и 286/1 K.O. Мишар
за изградњу секундарне канализационе мреже у делу Улице Исидоре Секулић – сокак на Летњиковцу у Шапцу
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже и јавне расвете у Каљавој мали у Мачванском Причиновићу
за изградњу шахтних црпних станица у Улицама Ђуре Даничића и Павла Јуришића Штурма
УП за изградњу три складишта пољопривредних производа, спратности П,
грађевинског комплекса који се састоји од к.п. бр. 756 и 759/2 К.О. Слепчевић
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Нова 41 у Мајуру
за изградњу секундарне водоводне мреже у улици сокак уз средњемачванкси канал у насељу Штитар
за дефинисање коридора подземних високонапонских електроенергетских кабловских водова 20kV између ул.Западна трансверзала и ул.Нове 28 у Мајуру
за претварање помоћног објекта у пословни (технички преглед возила) на к.п. број 423 КО Слепчевић
за уређење површина јавне намене центра насеља Горња Врањска
за изградњу складишта-потхладе за чување воћа на к.п. бр. 2263,2264 и 2265/1 К.О. Варна у Шапцу
за изградњу објекта tрaфo-сtaницe на катастарској парцели бр. 2574 КО Шабац,
прикључног 20кv кабла и напојног 0,4кv кабла
за доградњу пословног објекта, П
на к.п. број 9175 КО Шабац
за изградњу складишта за пољопривредне производе са пратећим објектима
на катастарској парцели бр. 534/1 и 534/2 КО Дреновац
за изградњу паркинга на к. п. бр. 3337/129 КО Мајур
за изградњу комплекса пољопривредних објеката
на кат. парц. бр. 2193 КО Прњавор
за изградњу каналиазционе мреже у блоку око Карађорђеве улице у Мајуру
(улице: Књаза Милоша, Нова 49 и КЦС "М6")
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже (реконструкција и доградња) и за изградњу јавне расвете у улицама:
Колубарске битке, Мишарских јунака, Проте Смиљанића, Поп Лукине, Нова17, Нова18, Нова19, Нова 20 и Нова 23 у насељу Јеленча
за изградњу далековода 20kV Церовац-Риђаке
од угаоно решеткастог стуба на кат.парцели бр.812 К.О.Церовац до порталне трафо-станице 20/0.4kV „Извориште“ у насељу Риђаке, уз Државни пут IБ реда бр.21 Шабац-Ваљево, деонице у К.О.Церовац
за изградњу магацина на к.п. 3337/207 КО Мајур
УП за уређење парцеле комплекса хладњаче "Дарком"
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже у улицама:
Каонској и Кнеза Часлава и на делу улице Драгољуба Филиповића на Летњиковачкој коси у Шапцу
''Савска авенија'' у Шапцу
за изградњу електране на биогас
на катастарској парцели бр. 5277 KO Дреновац
за изградњу подземног високонапонског кабловског вода 20kV
од трафо-станице 110/35(20)kV „ШАБАЦ 1“ до комплекса „ФМБ“ У Жабару
"Моби гас"
(урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом на акт.п.бр. 13329/1 КО Шабац)
за изградњу спортске хале на катастарској парцели број 2918 К.О. Шабац,
у оквиру комплекса Основне школе „Вук Караџић“
за изградњу магацина са административним делом
на катастарској парцели бр. 11450/3 KO Шабац
за изградњу спортске хале у оквиру техничке школе
за изградњу ваздушног мешовитог вода (20+0.4)kV
и стубне трафо-станице 20/0.4kV „Јеленча XIII“ у Улици поп Лукиној у Јеленчи
за доградњу котларнице на к.п.бр. 1489/5 КО П.Причиновић
и развод топловодних цеви до јавних објеката у комплексу парка Летњиковац
за изградњу пословног објекта спратности П
на катастарској парцели број 2429/1 KО Поцерски Причиновић
за изградњу објекта трафо-станице и прикључног 20кВ -ног кабловског вода
кат парцела 1159/1 KО Шабац и делови 1165 и 1166/2 KО Шабац
за изградњу објекта трафо-станице на катастарској парцели бр.1149 KО Шабац
прикључног 20кВ кабла и напојног 0,4кВ кабла
за изградњу пословног објекта фирме „Kони Пламен“ д.о.о-Шабац
на кат. парц. бр. 3971 KО Шабац
за изградњу етно-туристичког комплекса у Предворици
за реконструкцију и доградњу стамбено - пословног објекта
на катастарској парцели бр. 2655/1 K.O. Шабац и делу катастарске парцеле бр. 2654/1 K.O. Шабац
за изградњу индивидуалног стамбено-пословног објекта
на катастарској парцели бр. 5959 КО Шабац
УП за уређење насеља Бенска Бара
УП за изградњу стамбеног објекта „ Драгин блок“ на катастарским парцелама бр. 8210 и бр. 8211, КО Шабац у Шапцу
УП за изградњу вишепоридичног стамбеног објекта на катастарским парцелама бр. 7685 и 7686 КО Шабац
УП за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено-пословног објекта фирме ЕУРО ША.М ДОО Липолист
на кат.парцели бр.3720 КО Прњавор
УП за изградњу пословног комплекса на катастарским парцелама број: 785, 734/3 и 733 КО Јеленча
УП за изградњу БСТС 10/0,4кВ, 160кВА "Слепчевић игралиште"
на к.п.бр.285/1 КО Слепчевић са прикључним далеководом и расплетом мреже ниског напона 0,4кВ
УП за реконструкцију и доградњу погона за сечење коже на катастарској парцели бр.641/1 КО Мишар
УП за изградњу секундарне водоводне мреже у Савској улици у Мишару
УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 7427 КО Шабац
УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
максималне спратности П+4+Пс на катастарској парцели бр. 1960 КО Шабац, Улица краља Милана, Шабац

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
26. Мај 2020.

Телеком - радови у Касарским ливадама

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће предузећу за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. извршна ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'