Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Урбанистички пројекти


за изградњу подземног дистрибутивног вода за напонски ниво 0,4 кV и кабловског прикључка 0,4 кV за стамбено-пословни објекат на к.п.бр.6462/1 К.О.Шабац
нa делу k.p.br. 6462/1,6460/2, 6409/4, 6409/1 и 6486 KO Шaбaц
за изградњу колективног стамбеног објекта на кат. пар. бр. 2461 КО Шабац
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Максимовића мала, у сеоском насељу Мала Врањска
(на делу кат.п.бр. 1363/1 КО Мала Врањска)
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА БОГОСАВЦА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТАРА ДРЕНОВЦА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ДОБРИЋА
за изградњу јавне расвете и тротоара,
од ТС у "Камичкој" улици, трећим делом "Камичке улице", дуж кружног тока (Трг српских ратника) и у улицама "Пилота Илића" и “Заслонској” у Шапцу
за изградњу растеретног атмосферског канализационог колектора са пратећом инфраструктуром у Улици Леонарда ДА Винчија у Шапцу
за изградњу стамбено - пословног објекта на катастарској парцели бр. 5598/1, КО Шабац у Шапцу
духовни и спортско рекреативни комплекс у Касарским ливадама кат.парц.бр. 14266/1, 10246 И 10241/5 КО Шабац
за изградњу канализационе мреже, у блоку улица око "Карађорђеве" улице у приградском насељу Мајур
изградња ваздушне нисконапонске мреже у улицама Царице Милице (Новој 39) и Косовској у Мајуру
"ПСЦ ВУКОВИЋ"
изградња улице Новопројектована 37 у Поцерском Причиновићу
„Нова 26-део 1 и Нова 26-део 2 и трафо станица“ у КО Мајур
(урбанистички пројекат за уређење парцела и дефинисање услова изградње на деловима и целим к.п. бр. 3337/182, 3337/164, 3337/141, 3337/174, ,3337/138, 3337/161, све КО Мајур)
за изградњу делова Улица Нова 27 и Нова 25а у Мајуру
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ВАРНА
„Нова кванташка пијаца“ у Шапцу
( УП за уређење парцеле и изградњу објеката на к.п. бр. 3337/171 и 3337/141 КО Мајур, Град Шабац)
за изградњу дистрибутивне трафо-станице 2 x 630 кВА и подземног високонапонског вода 20 кВ 2 x XХЕ 49-А 3 x 1 x150 мм2 на делу к.п. бр.6921/3 и к.п. бр.14423/1 К.О. Шабац
за објекат Зграда за трговину на велико и мало на катастарској парцели бр.6921/3 К.О. Шабац
за изградњу вишепородичног стамбеног обjекта на к.п.бр.2458 КО Шабац у ул.Војводе Бране
за изградњу фекалне канализације у Улици Забранска и Ваљевског партизанског одреда у Јеленчи
за изградњу фекалне канализације у Улици војводе Вука у Мајуру
за изградњу два пословна објекта (хала 1 и 2) на катастарским парцелама бр. 2449/2 и 3397 КО Мајур
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже у Улицама Сервантесовој, проте Пауна Протића и Летњиковачкој у Шапцу
за изградњу секундарне канализационе мреже у улици Владана Ђорђевића (МЗ Камичак, насеље Жакића грм)
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Шумадијска у Дреновцу
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици хајдук Станка у Дреновцу
за изградњу пословног обjекта П+1 на к.п.бр.1200/1 КО Мајур
за изградњу пословног објекта
- изложбено-продајни простор са канцеларијама и приручним магацинима за металске производе и машине на катастарској парцели бр. 3337/206 КО Мајур
УП за изградњу магистралног водовода Мишар-Орашац-Мрђеновац
УП за изградњу магистралног водовода Мишар-Орид-Миокус
УП за уређење центра Јевремовца
УП за изградњу фекалне канализационе мреже у оквиру комплекса „TАШ“
на катастарским парцелама бр. 6915/77, 6915/79, 6915/80, 6915/81, 6915/82, 6915/83 и 6915/85 KO Шабац
за изградњу пословног објекта - Угоститељски објекат
– Хотел са рестораном и пословним простором на катастарској парцели бр. 11454 КО Шабац
за изградњу стамбено - пословног објекта "Новковић"
на катастарским парцелама бр. 2644/2 и 2644/3 КО Шабац
за изградњу стамбеног објекта у Улици Проте Смиљанића (Кандић Ентеријери)
на кат. пар. број 5939 КО Шабац
за изградњу секундарне водоводне мреже у делу Улице Мачванских бригада-продужетак у Шапцу
за изградњу стамбено-пословног објекта
на кат. пар. бр. 2643 КО Шабац
за изградњу отворених канала за одвођење атмосферских вода из дела насеља у обухвату ПДР“Касарске ливаде 2“
"CAPITOL PARK"
за изградњу хладњаче на к.п.3337/207 КО Мајур
( УП за уређење парцеле и изградњу објеката на к.п. бр. 3337/207 КО Мајур, Шабац)
за изградњу колективног стамбеног објекта
на катастарским парцелама бр. 2463 и 2467 КО Шабац
за изградњу пословног објекта на к.п. 1986/1 КО Мајур у Шапцу
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Церска-сокак у Варни
за изградњу трафо станице и напојног кабла на катастарским парцелама бр. 286/6, 286/4 и 286/1 K.O. Мишар
за изградњу секундарне канализационе мреже у делу Улице Исидоре Секулић – сокак на Летњиковцу у Шапцу
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже и јавне расвете у Каљавој мали у Мачванском Причиновићу
за изградњу шахтних црпних станица у Улицама Ђуре Даничића и Павла Јуришића Штурма
УП за изградњу три складишта пољопривредних производа, спратности П,
грађевинског комплекса који се састоји од к.п. бр. 756 и 759/2 К.О. Слепчевић
за изградњу секундарне водоводне мреже у Улици Нова 41 у Мајуру
за изградњу секундарне водоводне мреже у улици сокак уз средњемачванкси канал у насељу Штитар
за дефинисање коридора подземних високонапонских електроенергетских кабловских водова 20kV између ул.Западна трансверзала и ул.Нове 28 у Мајуру
за претварање помоћног објекта у пословни (технички преглед возила) на к.п. број 423 КО Слепчевић
за уређење површина јавне намене центра насеља Горња Врањска
за изградњу складишта-потхладе за чување воћа на к.п. бр. 2263,2264 и 2265/1 К.О. Варна у Шапцу
за изградњу објекта tрaфo-сtaницe на катастарској парцели бр. 2574 КО Шабац,
прикључног 20кv кабла и напојног 0,4кv кабла
за доградњу пословног објекта, П
на к.п. број 9175 КО Шабац
за изградњу складишта за пољопривредне производе са пратећим објектима
на катастарској парцели бр. 534/1 и 534/2 КО Дреновац
за изградњу паркинга на к. п. бр. 3337/129 КО Мајур
за изградњу комплекса пољопривредних објеката
на кат. парц. бр. 2193 КО Прњавор
за изградњу каналиазционе мреже у блоку око Карађорђеве улице у Мајуру
(улице: Књаза Милоша, Нова 49 и КЦС "М6")
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже (реконструкција и доградња) и за изградњу јавне расвете у улицама:
Колубарске битке, Мишарских јунака, Проте Смиљанића, Поп Лукине, Нова17, Нова18, Нова19, Нова 20 и Нова 23 у насељу Јеленча
за изградњу далековода 20kV Церовац-Риђаке
од угаоно решеткастог стуба на кат.парцели бр.812 К.О.Церовац до порталне трафо-станице 20/0.4kV „Извориште“ у насељу Риђаке, уз Државни пут IБ реда бр.21 Шабац-Ваљево, деонице у К.О.Церовац
за изградњу магацина на к.п. 3337/207 КО Мајур
УП за уређење парцеле комплекса хладњаче "Дарком"
за изградњу ваздушне нисконапонске мреже у улицама:
Каонској и Кнеза Часлава и на делу улице Драгољуба Филиповића на Летњиковачкој коси у Шапцу
''Савска авенија'' у Шапцу
за изградњу електране на биогас
на катастарској парцели бр. 5277 KO Дреновац
за изградњу подземног високонапонског кабловског вода 20kV
од трафо-станице 110/35(20)kV „ШАБАЦ 1“ до комплекса „ФМБ“ У Жабару
"Моби гас"
(урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом на акт.п.бр. 13329/1 КО Шабац)
за изградњу спортске хале на катастарској парцели број 2918 К.О. Шабац,
у оквиру комплекса Основне школе „Вук Караџић“
за изградњу магацина са административним делом
на катастарској парцели бр. 11450/3 KO Шабац
за изградњу спортске хале у оквиру техничке школе
за изградњу ваздушног мешовитог вода (20+0.4)kV
и стубне трафо-станице 20/0.4kV „Јеленча XIII“ у Улици поп Лукиној у Јеленчи
за доградњу котларнице на к.п.бр. 1489/5 КО П.Причиновић
и развод топловодних цеви до јавних објеката у комплексу парка Летњиковац
за изградњу пословног објекта спратности П
на катастарској парцели број 2429/1 KО Поцерски Причиновић
за изградњу објекта трафо-станице и прикључног 20кВ -ног кабловског вода
кат парцела 1159/1 KО Шабац и делови 1165 и 1166/2 KО Шабац
за изградњу објекта трафо-станице на катастарској парцели бр.1149 KО Шабац
прикључног 20кВ кабла и напојног 0,4кВ кабла
за изградњу пословног објекта фирме „Kони Пламен“ д.о.о-Шабац
на кат. парц. бр. 3971 KО Шабац
за изградњу етно-туристичког комплекса у Предворици
за реконструкцију и доградњу стамбено - пословног објекта
на катастарској парцели бр. 2655/1 K.O. Шабац и делу катастарске парцеле бр. 2654/1 K.O. Шабац
за изградњу индивидуалног стамбено-пословног објекта
на катастарској парцели бр. 5959 КО Шабац
УП за уређење насеља Бенска Бара
УП за изградњу стамбеног објекта „ Драгин блок“ на катастарским парцелама бр. 8210 и бр. 8211, КО Шабац у Шапцу
УП за изградњу вишепоридичног стамбеног објекта на катастарским парцелама бр. 7685 и 7686 КО Шабац
УП за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено-пословног објекта фирме ЕУРО ША.М ДОО Липолист
на кат.парцели бр.3720 КО Прњавор
УП за изградњу пословног комплекса на катастарским парцелама број: 785, 734/3 и 733 КО Јеленча
УП за изградњу БСТС 10/0,4кВ, 160кВА "Слепчевић игралиште"
на к.п.бр.285/1 КО Слепчевић са прикључним далеководом и расплетом мреже ниског напона 0,4кВ
УП за реконструкцију и доградњу погона за сечење коже на катастарској парцели бр.641/1 КО Мишар
УП за изградњу секундарне водоводне мреже у Савској улици у Мишару

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
26. Децембар 2019.

Топлана - радови у улици Богојављенска

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'