Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Надлежност и организација

27. Октобар Надлежност и организација

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одељење локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01. 01. 2009. године.


Одељење локалне пореске администрације:

  • Врши утврђивање пореза и осталих изворних прихода у складу са законом;
  • Врши пореску контролу у складу са законом;
  • Врши редовну и принудну наплату пореза, споредних пореских давања и осталих изворних прихода;
  • Издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду посноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
  • Развија и одржава свој информациони систем;
  • Води пореско рачуноводство;
  • обавља и друге послове у складу са законом.Задаци и послови које врше поједини извршиоци


Начелник одељења

Организује и руководи радом Одељења, стара се о примени закона и других прописа из делокруга Одељења и законитом и ажурном обављању послова, усмерава и обједињава рад унутрашњих организационих јединица, пружа стручну помоћ запосленима и врши најсложеније послове из делокруга Одељења, стара се о правилном распореду послова, пуној запослености и испуњавању радних обавеза запослених, доноси и потписује акта из делокруга Одељења, учествује у раду органа града у својству овлашћеног известиоца, организује припреме за благовремено и законито извршавање послова утврђивања локалних изворних прихода, опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки локалних изворних јавних прихода, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Градске управе.Одсек за утврђивање и контролу локалних изворних прихода


Шеф одсека

Организује, обједињава и усмерава рад Одсека и извршава најсложеније послове из делокруга Одсека, организује и прати достављање решења о утврђивању локалних изворних прихода, организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле изворних прихода, организује и прати извршавање послова канцеларијске и теренске контроле, организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе, организује и учествује у дефинисању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за потребе канцеларијске и теренске контроле, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Одељења.


Порески инспектор канцеларијске контроле и буџетски инспектор

Води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних прихода, организује и прати достављање решења о утврђивању изворних прихода, контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних изворних прихода, припрема извештаје у вези контроле изворних прихода, подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка. Обавља послове инспекцијског надзора над директним и индиректним корисницима средстава буџета, јавним предузећима чији је оснивач град и правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава, врши ревизију начина рада, даје савете о импликацијама контроле и ревизије када се уводе нови системи, процедуре или задаци, успоставља сарадњу са екстерном ревизијом, доставља документацију и извештаје Републичкој буџетској инспекцији и градоначелнику града, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека и начелнику Одељења.


Порески инспектор теренске контроле

Обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода, припрема нацрте решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем, учествује у изради методолошких упутстава у вези контроле изворних јавних прихода, пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Референт за пореску контролу

Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за изворне приходе за које се решењем утврђује обавеза, ажурира базу података, припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавеза, припрема решења о утврђивању обавеза за достављање и води евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању обавеза, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Референт пореских досијеа

Води досијеа пореских обвезника, обавља административно техничке послове за потребе Одсека, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање


Шеф одсека

Организује, обједињава и усмерава рад Одсека и извршава најсложеније послове из делокруга Одсека, организује и учествује у планирању редовне и принудне наплате локалних изворних прихода и прати њихово извршавање, организује и прати књижење задужења и уплата у пореском књиговодству, организује и учествује у дефинисању захтева за израду и измене и допуне софтвера за потребе наплате пореског књиговодства, прати и усмерава одлучивање о поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај локалних изворних прихода, непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности пореског књиговодства, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Одељења.


Инспектор наплате

Обавља послове редовне и принудне наплате у складу са законом, предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника, припрема нацрте решења о принудној наплати, води поступак по захтевима за одлагање плаћања изворних прихода, води првостепени поступак по изјављеним жалбама, разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Порески извршитељ

Спроводи поступак принудне наплате изворних прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања и других предмета пореског обвезника у складу са законом, прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника, подноси захтев за покретање пореског преркршајног поступка, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.


Референт за послове пореске евиденције

Врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења. Врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства изворних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења, припрема извештаје у вези пореског књиговодства изворних прихода, учествује у изради пореског завршног рачуна за изворне приходе, разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
23. Октобар 2018.

Прикључење на гас у улици Милоша Обилића

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Милоша Обилића број 86. ради прикључења објеката на дистрибутивну гасну мрежу у периоду од 24. октобра до 30. децембра 2018. године, обавезу да ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'