Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Надлежност и организација

27. Октобар Надлежност и организација

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе, Одељење локалне пореске администрације у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе почев од 01. 01. 2009. године.


Одељење локалне пореске администрације:

  • Врши утврђивање пореза и осталих изворних прихода у складу са законом;
  • Врши пореску контролу у складу са законом;
  • Врши редовну и принудну наплату пореза, споредних пореских давања и осталих изворних прихода;
  • Издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду посноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
  • Развија и одржава свој информациони систем;
  • Води пореско рачуноводство;
  • обавља и друге послове у складу са законом.Задаци и послови које врше поједини извршиоци


Начелник одељења

Организује и руководи радом Одељења, стара се о примени закона и других прописа из делокруга Одељења и законитом и ажурном обављању послова, усмерава и обједињава рад унутрашњих организационих јединица, пружа стручну помоћ запосленима и врши најсложеније послове из делокруга Одељења, стара се о правилном распореду послова, пуној запослености и испуњавању радних обавеза запослених, доноси и потписује акта из делокруга Одељења, учествује у раду органа града у својству овлашћеног известиоца, организује припреме за благовремено и законито извршавање послова утврђивања локалних изворних прихода, опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки локалних изворних јавних прихода, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Градске управе.Одсек за утврђивање и контролу локалних изворних прихода


Шеф одсека

Организује, обједињава и усмерава рад Одсека и извршава најсложеније послове из делокруга Одсека, организује и прати достављање решења о утврђивању локалних изворних прихода, организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле изворних прихода, организује и прати извршавање послова канцеларијске и теренске контроле, организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе, организује и учествује у дефинисању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за потребе канцеларијске и теренске контроле, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Одељења.


Порески инспектор канцеларијске контроле и буџетски инспектор

Води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних прихода, организује и прати достављање решења о утврђивању изворних прихода, контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних изворних прихода, припрема извештаје у вези контроле изворних прихода, подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка. Обавља послове инспекцијског надзора над директним и индиректним корисницима средстава буџета, јавним предузећима чији је оснивач град и правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава, врши ревизију начина рада, даје савете о импликацијама контроле и ревизије када се уводе нови системи, процедуре или задаци, успоставља сарадњу са екстерном ревизијом, доставља документацију и извештаје Републичкој буџетској инспекцији и градоначелнику града, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу одсека и начелнику Одељења.


Порески инспектор теренске контроле

Обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода, припрема нацрте решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем, учествује у изради методолошких упутстава у вези контроле изворних јавних прихода, пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Референт за пореску контролу

Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за изворне приходе за које се решењем утврђује обавеза, ажурира базу података, припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавеза, припрема решења о утврђивању обавеза за достављање и води евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању обавеза, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Референт пореских досијеа

Води досијеа пореских обвезника, обавља административно техничке послове за потребе Одсека, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање


Шеф одсека

Организује, обједињава и усмерава рад Одсека и извршава најсложеније послове из делокруга Одсека, организује и учествује у планирању редовне и принудне наплате локалних изворних прихода и прати њихово извршавање, организује и прати књижење задужења и уплата у пореском књиговодству, организује и учествује у дефинисању захтева за израду и измене и допуне софтвера за потребе наплате пореског књиговодства, прати и усмерава одлучивање о поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај локалних изворних прихода, непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности пореског књиговодства, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран начелнику Одељења.


Инспектор наплате

Обавља послове редовне и принудне наплате у складу са законом, предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника, припрема нацрте решења о принудној наплати, води поступак по захтевима за одлагање плаћања изворних прихода, води првостепени поступак по изјављеним жалбама, разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.


Порески извршитељ

Спроводи поступак принудне наплате изворних прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања и других предмета пореског обвезника у складу са законом, прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника, подноси захтев за покретање пореског преркршајног поступка, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.


Референт за послове пореске евиденције

Врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења. Врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе, прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства изворних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења, припрема извештаје у вези пореског књиговодства изворних прихода, учествује у изради пореског завршног рачуна за изворне приходе, разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Децембар 2018.

Радови у улици Вка Караџића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Вука Караџића број ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'