Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Локалне комуналне таксе

27. Октобар Локалне комуналне таксе

Локалне комуналне таксе представљају изворни приход јединице локалне самоуправе. Пореска администрација администрира локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарина).


Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се у складу са:

 • Законом о финансирању локалне самоуправе - (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн. и 125/2014 - усклађени дин. изн.)
 • Одлуком о локалним комуналним таксама - (''Службени лист града Шапца'' број 31/12, 10/13, 17/13 и 20/13)


Тарифним бројем 3 Тарифе локалних комуналних такса, која чини саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама, утврђује се висина фирмарине, начин утврђивања олакшице, ослобођења, рокови и начин плаћања.


У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, поступака по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није регулисано Одлуком о локалним комуналним таксама, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.


Обвезници фирмарине

 • Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека).
 • Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производима цемента, поштанских, мобилних и телефенских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека


Настанак обавезе

 • Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе
 • Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге


Фирмарину не плаћају

 • државни органи и организације
 • органи и организације територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе
 • предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица која (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара
 • правна лица и предузетници за време трајања привремене одјаве делатности
 • правна лица која су у поступку ликвидације, од дана регистрације одлуке о ликвидацији и објављивања огласа о покретању ликвидације и правна лица која су у поступку стечаја, од дана истицања огласа о отварању поступка стечаја на огласној табли суда
 • установе чији је оснивач република или град
 • јавна предузећа и дирекције чији је оснивач град
 • привредни субјекти (предузетници) који као претежну делатност обављају старе и уметничке занате и послове домаће радиности, за које је издат одговарајући сертификат министарства надлежног за послове привреде
 • удружења грађана, верске и хуманитарне организације, невладине и политичке организације, спортска и друга непрофитна удружења и организације


Подношење пријаве

 • Обвезник фирмарине је дужан да поднесе пријаву за утврђивање таксе Градској управи града Шапца, Одељењу локалне пореске администрације, најкасније до 31. јануара године за коју се врши утврђивање фирмарине, односно у року од 10 дана од дана почетка коришћења права, предмета или услуге или настанка промене од значаја за утврђивање фирмарине


Документација која се подноси за утврђивање фирмарине

 • Пријава

(попуњена и потписана од стране обвезника или овлашћеног лица)

 • Копија решења АПР-а

(основно и све измене)

 • Копија Биланса успеха за претходну годину
 • Копија одлуке о разврставању правног лица за текућу годину


Уплатни рачун за плаћање фирмарине: 840-716111843-35


Место и време подношења пријава

Градска управа града Шапца

Одељење локалне пореске администрације

Господар Јевремова 6

Јединствени шалтер

понедељак - петак: од 07:30 до 15:30 часова
Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Децембар 2018.

Радови у улици Вка Караџића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Вука Караџића број ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'